Νόμος 2963/01 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Άδεια ίδρυσης ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία:

 

α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), με την οποία να βεβαιώνεται, σε περίπτωση ίδρυσης Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων αυτοκινήτων ή μικτού τοιούτου (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), η κατοχή ή κυριότητα:

 

- οικοπέδου ή όμορων οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) m2 σε περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) m2 σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές (όπως αυτές περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος) για όλη την Επικράτεια.

 

Για την ίδρυση Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σε εκείνες τις νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, καθώς επίσης των Νήσων Σαμοθράκης του Νομού Έβρου, Θάσου του Νομού Καβάλας, Σκύρου του Νομού Ευβοίας, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλόννησου του Νομού Μαγνησίας και Κυθήρων του Νομού Πειραιώς, οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία απογραφή, κάτω των 25.000 κατοίκων, δεν τίθεται ο ανωτέρω περιορισμός εμβαδού του αντίστοιχου γηπέδου, πλην αυτού που προκύπτει από τις σχετικές με την ελάχιστη αρτιότητα των γηπέδων πολεοδομικές διατάξεις. Η παραπάνω ρύθμιση έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στις προαναφερόμενες νήσους δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

Ειδικά για την ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (ήτοι των αμιγών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΜΟΤΟ) απαιτείται η κυριότητα ή κατοχή:

 

- οικοπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 500 m2 σε περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον 750 m2 σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος για όλη την Επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι εκάστοτε ισχύοντες όροι αρτιότητας.

 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλληλη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η συνολική έκταση του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, καθώς και περιμετρική ζώνη 150 m από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου κατά περίπτωση και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34. Το τοπογραφικό διάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό.

 

Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά το επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην περιοχή.

 

γ. Λεπτομερή αρχιτεκτονικά διαγράμματα των εγκαταστάσεων και των σχεδίων γενικής διάταξης των διαδρόμων ελέγχου, των χώρων αναμονής των ελεγχόμενων οχημάτων, των χώρων εξυπηρέτησης πολιτών, των βοηθητικών χώρων εξυπηρέτησης του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και γενικά της συνολικής έκτασής του.

 

δ. Τεχνική περιγραφή των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως αυτό ισχύει.

 

Ειδικά για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις, για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Βαρέων Οχημάτων, που εγκρίνονται βάσει του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) όπως ισχύει, δύναται η διαμόρφωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων της εισόδου και εξόδου να έχει πλάτος κυμαινόμενο από 5,00 έως 8,00 m.

 

στ. Μελέτη εγκατάστασης αυτόματων γραμμών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

 

ζ. Βεβαίωση περί υποβολής στην αρμόδια αρχή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

ζ' (πρώην η) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύφος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 36 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 12 του άρθρου 5 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.