Νόμος 2963/01 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Αντίτιμο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαμορφώνουν το τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους ελεύθερα. Ποσό 1 € ανά διενεργούμενο από τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος - εξαιρουμένων των επανέλεγχων - αποδίδεται από τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στο Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας και ελέγχου του θεσμού του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων και την αντιμετώπιση της αποχής από αυτόν, στη χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης του ως άνω ποσού από τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης ισχύουν αναλογικά - ως προς την απόδοση - τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 της υπ' αριθμόν Φ50/34524/4444/2008 (ΦΕΚ 1280/Β/2008) κοινής απόφασης των ανωτέρω Υπουργών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίοι, εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, είτε διενεργούν αυτοψίες σε ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας είτε επιθεωρούν τα ήδη λειτουργούντα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύρυθμη λειτουργία τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ' αποκοπή για κάθε αυτοψία που διενεργείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Κανείς υπάλληλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις αυτοψίες μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την ανωτέρω αποζημίωση βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970). Η παραπάνω αποζημίωση δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 39 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.