Προεδρικό διάταγμα 208/02 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Πειθαρχικά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να συγκροτηθεί ένα κοινό Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για όλη την Περιφέρεια και στην έδρα της οικείας Περιφέρειας.

 

Έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο παρόν διάταγμα. Οι παραβάσεις αυτές εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια της Περιφερειακής Ενότητας, όπου έχει έδρα η Σχολή ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων.

 

2. Μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται:

 

α) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος εκδόσεως αδειών οδήγησης, ή αν δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα Προϊστάμενος άλλου Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή αν δεν υφίσταται και τέτοιο Προϊστάμενος Τμήματος άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.

 

β) Ο αρχαιότερος υπάλληλος του Τμήματος εκδόσεως αδειών οδήγησης ή αν δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα ο αρχαιότερος υπάλληλος άλλου τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται και τέτοιο ο αρχαιότερος υπάλληλος άλλης διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Κοινός εκπρόσωπος των πρωτοβάθμιων σωματείων εκπαιδευτών της Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρωτοβάθμια σωματεία ορίζουν τουλάχιστον δύο εκπροσώπους τους και από αυτούς επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με κλήρωση.

 

Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα δεν υπάρχουν πρωτοβάθμια σωματεία, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο τριών τουλάχιστον μελών που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα από τα Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα των Εκπαιδευτών.

 

3. Μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται:

 

α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.

 

β) Ένας Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτών με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο πέντε τουλάχιστον μελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα αυτά για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε μέλη ορίζονται κατ' αναλογία της δύναμής τους.

 

4. Σε περίπτωση συγκρότησης κοινού Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μέλη ορίζονται:

 

α) Ένας από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, ως πρόεδρος.

 

β) Ένας Προϊστάμενος Τμήματος των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτών με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο πέντε τουλάχιστον μελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα αυτά για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε μέλη ορίζονται κατ' αναλογία της δύναμής τους.

 

5. Αν τα σωματεία, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, δεν ορίσουν εκπροσώπους εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση, τότε το τρίτο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, το ορίζει ο Περιφερειάρχης εκ των εκπαιδευτών που έχουν έδρα στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

 

6. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Α' και Β' βαθμού συνεδριάζουν με πρωτοβουλία του προέδρου και υποστηρίζονται από γραμματέα, ο οποίος:

 

α) τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και μητρώο παραβάσεων,

 

β) δέχεται τις έγγραφες καταγγελίες για τη διάπραξη των παραβάσεων, τις απόψεις, εξηγήσεις και απολογίες όσων έχουν καταγγελθεί ή έχουν διαπράξει παράβαση και τις προωθεί στους προέδρους των Συμβουλίων,

 

γ) διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία,

 

δ) εισηγείται στους προέδρους για τις ημερομηνίες συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων,

 

ε) παρίσταται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων, χωρίς δικαίωμα διατύπωσης γνώμης, και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

 

7. Στην απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου το υπό στοιχείο (β) τακτικό μέλος του Πρωτοβάθμιου ή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Οι γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων ορίζονται αντίστοιχα με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα και ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 113 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.