Προεδρικό διάταγμα 208/02 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κυρώσεις εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθιερώνεται σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ως ακολούθως:

 

1. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται προσωρινά, όταν αφαιρείται για οποιοδήποτε λόγο η άδεια οδήγησης που κατέχει και για όσο χρόνο διαρκεί η αφαίρεση αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής δύναται να παρέχει μόνο θεωρητικά μαθήματα και υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα αδικήματα της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, παράβασης της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματος οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, λιποταξίας ή ανυποταξίας σε περίοδο πολέμου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα με ποινές πάνω από 10 μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από 90 ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

4. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται προσωρινά, αν παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

5. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής παρακρατεί και δεν παραδίδει στον κάτοχο του το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιου οδηγού που αποδεδειγμένα το ζήτησε. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 2 μήνες.

 

6. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται έως 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής διακόπτει την πρακτική εξέταση του υποψηφίου εκπαιδευτή ή οδηγού στην οποία παρίσταται και αρνείται να συνεχίσει την παράσταση, με υπαιτιότητα του. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για πάνω από 3 μήνες έως 6 μήνες.

 

7. Το δικαίωμα συμμετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αναστέλλεται για 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υποψηφίου, αντιδρώντας ανοίκεια και αδικαιολόγητα στις εντολές του εξεταστή. Σε περίπτωση υποτροπής, αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για 2 μήνες.

 

8. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται πάνω από 1 μήνα και έως 3 μήνες, όταν ο εκπαιδευτής παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, με σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου οδηγού, εκτός εάν τούτο είναι αναγκαίο για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για πάνω από 6 μήνες και έως 2 χρόνια.

 

Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου εκπαιδευτής, ο οποίος παρίσταται σε εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών, παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, με σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου εκπαιδευτή, ή αποχωρεί αδικαιολόγητα από το χώρο των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται ανοίκεια και με απρέπεια με αποτέλεσμα να διακόπτεται η διαδικασία των εξετάσεων υποψηφίων εκπαιδευτών.

 

9. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 1 μήνα, όταν ο εκπαιδευτής συμπεριφέρεται με απρέπεια προς εξεταστή ή εξεταζόμενο ή άλλο εκπαιδευτή ή δεν παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την διενέργεια ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΜΕ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για 3 μήνες.

 

10. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 1 έτος, όταν ο εκπαιδευτής, στο όνομα του οποίου λειτουργεί Σχολή Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούμενα των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων ή πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στη Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 2 έτη.

 

11. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για πάνω από 6 μήνες έως και 2 χρόνια, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς σε Σχολή Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών χωρίς άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

 

12. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 3 μήνες, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς, χωρίς να εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε Σχολή Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 1 έτος.

 

13. Επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όταν ο εκπαιδευτής υποβάλει ψευδή υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.

 

14. Επιβάλλεται η κύρωση της έγγραφης επίπληξης, όταν ο εκπαιδευτής παρέχει πρακτική εκπαίδευση με όχημα το οποίο δε φέρει την υποχρεωτική, από τις ισχύουσες διατάξεις, σήμανση. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για 1 μήνα, για τρίτη φορά, αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για 6 μήνες και για τέταρτη φορά ή περισσότερες φορές, αφαιρείται η άδεια αυτή για 2 έτη.

 

Στις περιπτώσεις υποτροπής για τρίτη και τέταρτη ή περισσότερες φορές στην παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, η οποία ανήκει ή στην οποία εργάζεται ή συνεργάζεται ο εκπαιδευτής, για 3 μήνες και 2 έτη αντίστοιχα.

 

15. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για 3 μήνες, όταν ο εκπαιδευτής παραβιάσει τον ανώτατο ημερήσιο αριθμό ωρών εκπαίδευσης, που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 3534/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για 6 μήνες και για τρίτη ή περισσότερες φορές, αφαιρείται η άδεια αυτή για 12 μήνες.

 

Για τον υπολογισμό του παραπάνω ανώτατου ημερήσιου αριθμού ωρών εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

 

16. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας εξεταστών με σκοπό τη λήψη άδειας οδήγησης από τον υποψήφιο οδηγό.

 

Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αφορούν στην παρέμβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, στη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με το μηχανογραφικό σύστημα (ΜΣΘΕΥΟ) με σκοπό την υποβοήθηση υποψήφιου οδηγού στη λήψη άδειας οδήγησης.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός 1 μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε 1 μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

 

17. Η αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, στην περιοχή της Περιφέρειας του οποίου έχει την έδρα της η σχολή οδηγών της οποίας υπάλληλός της, ή ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης είναι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή μετά από έφεση και απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις, και μέχρι της δημιουργίας ενιαίου μηχανογραφικού αρχείου εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

18. Προκειμένου για την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου, οι οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφαιρούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και χορηγούν βεβαίωση στους ενδιαφερόμενους, με την οποία επιτρέπεται μόνο η πραγματοποίηση θεωρητικών μαθημάτων για όσο χρόνο ισχύει η κύρωση που έχει επιβληθεί.

 

19. Σε περίπτωση όπου η άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών γίνεται με αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, εκδίδεται αντίστοιχα πράξη απαγόρευσης της άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προσωρινά ή οριστικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 113 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.