Προεδρικό διάταγμα 337/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 208/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτών από τον φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε δύο (2) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης, ακολουθεί, υπό την ευθύνη του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πρακτική άσκηση των υποψηφίων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σε Σχολή Οδηγών και Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της παραγράφου 1 απαιτείται η κατοχή ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, και Γ με περιορισμό για οδήγηση οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 7.500 kg, αποδεικτικό τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό φορέα της παραγράφου 1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, είναι απαραίτητη η κατοχή όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της προηγουμένης παραγράφου, διενεργούνται, σε πανελλαδικό επίπεδο, από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο ίδιος Οργανισμός χορηγεί στους επιτυχόντες Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του παραπάνω διπλώματος είναι η υλοποίηση της τετράμηνης πρακτικής άσκησης των επιτυχόντων σε Σχολή Οδηγών και Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών Ειδικά οι διπλωματούχοι μηχανικοί Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, συμμετέχουν στις ανωτέρω εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ούτε να συμμετάσχουν στην σχετική τετράμηνη πρακτική άσκηση.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών περιλαμβάνουν δύο φάσεις, τη θεωρητική και την πρακτική, και διενεργούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ειδικά για την πρακτική εξέταση οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από 3 μέλη του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση διπλωματούχους μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή άλλης ισότιμης σχολής, κατόχους αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Το ένα τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αντίστοιχου κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από πρόταση των οικείων Νομαρχών για τριπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα άλλα μέλη των επιτροπών προέρχονται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.}

 

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, και ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που άρχισαν τις σχετικές διαδικασίες με προγενέστερες διατάξεις (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 404/1996), ισχύουν τα εξής:

 

α) Όσοι παρακολουθούν ήδη τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

β) Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αλλά δεν έχουν αρχίσει τη διαδικασία εξετάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα στις θεωρητικές και στις πρακτικές εξετάσεις.

 

γ) Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν περάσει επιτυχώς μόνο το πρακτικό μέρος των εξετάσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά όχι το θεωρητικό, σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, απαλλάσσονται του προφορικού μέρους της θεωρητικής εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

δ) Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν περάσει επιτυχώς το θεωρητικό αλλά όχι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, εξετάζονται μόνο στη φάση Ι των θεωρητικών εξετάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 404/1996 και στην προφορική εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και ακολούθως συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

ε) Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι είτε δεν έχουν αρχίσει τη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε έχουν αποτύχει στην εξέταση της φάσης Ι των θεωρητικών εξετάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 404/1996, εξετάζονται μόνο στο τμήμα των θεωρητικών εξετάσεων του παρόντος διατάγματος που αφορά στα σήματα (όχι στο προφορικό μέρος των θεωρητικών εξετάσεων) και ακολούθως συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

στ) Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι έχουν επιτύχει στην εξέταση της φάσης Ι των θεωρητικών εξετάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 404/1996 κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμμετέχουν απ' ευθείας στις πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα.

 

ζ) Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη φάση ΙΙΙ της διαδικασίας απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνεχίζουν από την επί μέρους κατηγορία οχήματος που έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.}

 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 καταργείται και μέχρι την ανάληψη της διενέργειας των εξετάσεων από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών, που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν, διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 404/1996.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.