Προεδρικό διάταγμα 208/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτών - Χορήγηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκπαιδευτικός φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υποψηφίων εκπαιδευτών για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων οδηγών, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ορίζεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτών από τον φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε δύο (2) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης, ακολουθεί, υπό την ευθύνη του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πρακτική άσκηση των υποψηφίων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σε Σχολή Οδηγών και Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

3. Η διδακτέα ύλη της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης είναι η αναφερόμενη στο Παράρτημα 5 του παρόντος διατάγματος. Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και εκπαιδευτικές περίοδοι καθορίζονται από τον Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

4. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της παραγράφου 1 απαιτείται η κατοχή ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, και Γ με περιορισμό για οδήγηση οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 7.500 kg, αποδεικτικό τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό φορέα της παραγράφου 1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, είναι απαραίτητη η κατοχή όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

5. Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της προηγουμένης παραγράφου, διενεργούνται, σε πανελλαδικό επίπεδο, από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο ίδιος Οργανισμός χορηγεί στους επιτυχόντες Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του παραπάνω διπλώματος είναι η υλοποίηση της τετράμηνης πρακτικής άσκησης των επιτυχόντων σε Σχολή Οδηγών και Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών Ειδικά οι διπλωματούχοι μηχανικοί Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, συμμετέχουν στις ανωτέρω εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ούτε να συμμετάσχουν στην σχετική τετράμηνη πρακτική άσκηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

6. Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών περιλαμβάνουν δύο φάσεις, τη θεωρητική και την πρακτική και διενεργούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ειδικά για την πρακτική εξέταση οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από 3 μέλη των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, κατόχους αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β'. Το ένα τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή αντίστοιχου κλάδου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειαρχών για διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα άλλα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 113 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

7. Οι θεωρητικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την προβλεπομένη από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διαδικασία και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση και προφορική εξέταση υπό μορφή διδασκαλίας για τη διαπίστωση εκτός από τις γνώσεις του υποψηφίου και της δυνατότητας μεταδοτικότητας του.

 

Στις πρακτικές εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις.

 

Κατά τη φάση των πρακτικών εξετάσεων ο υποψήφιος εξετάζεται πρακτικά στα οχήματα των εκάστοτε κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Γ + Ε, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υποψήφιους οδηγούς. Ο υποψήφιος οδηγεί το αντίστοιχο όχημα και συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προφορικά στην επιτροπή την κάθε του ενέργεια. Η εξέταση γίνεται σε εκπαιδευτικά οχήματα, παρουσία εκπαιδευτή με την παραπάνω σειρά (Α, Β, Γ, Δ και Γ +Ε). Ο εκπαιδευτής οφείλει να μην παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στην εξεταστική διαδικασία. Η επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία του υποψηφίου σε κάθε κατηγορία οχήματος και τον βαθμό μεταδοτικότητας του, που προκύπτει από την γνωστοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών του.

 

Ο κάθε ένας από τους τρεις εξεταστές βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο για κάθε όχημα θέτοντας δύο βαθμολογίες, από 0 - 10, μία για το βαθμό της εμπειρίας και μία για το βαθμό μεταδοτικότητάς του. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης του κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος από τον συγκεκριμένο εξεταστή.

 

Η βαθμολογία για κάθε κατηγορία οχήματος προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών βαθμολογιών των εξεταστών.

 

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), σε κάθε μία από τις κατηγορίες που εξετάζεται.

 

Ο καθορισμός της τελικής βαθμολογίας της δεύτερης φάσης προκύπτει ως ο μέσος όρος των τελικών βαθμολογιών στις επί μέρους κατηγορίες οχημάτων.

 

Μετά το πέρας των πρακτικών εξετάσεων, η αρμόδια εξεταστική επιτροπή συντάσσει, για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτή που εξετάζει, συγκεντρωτικό πρακτικό εξέτασής, του, με συνημμένα σ' αυτό τα φύλλα εξέτασης με τις βαθμολογίες κάθε μέλους της Επιτροπής εξετάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

8. Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου, στη θεωρητική εξέταση ή σε επί μέρους κατηγορία της πρακτικής εξέτασης, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, από την αρχή ή την επί μέρους κατηγορία της πρακτικής εξέτασης που απορρίφθηκε.

 

Υποψήφιος εκπαιδευτής ο οποίος μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης δεν περατώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του, υποχρεούται να επαναλάβει εκ νέου, από την αρχή, τη διαδικασία εξετάσεων με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

9. Μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, και ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που άρχισαν τις σχετικές διαδικασίες με προγενέστερες διατάξεις (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 404/1996), ισχύουν τα εξής:

 

α) Όσοι παρακολουθούν ήδη τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

β) Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αλλά δεν έχουν αρχίσει τη διαδικασία εξετάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα στις θεωρητικές και στις πρακτικές εξετάσεις.

 

γ) Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν περάσει επιτυχώς μόνο το πρακτικό μέρος των εξετάσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά όχι το θεωρητικό, σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, απαλλάσσονται του προφορικού μέρους της θεωρητικής εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά, εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

δ) Όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν περάσει επιτυχώς το θεωρητικό αλλά όχι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, εξετάζονται μόνο στη φάση Ι των θεωρητικών εξετάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 404/1996 και στην προφορική εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και ακολούθως συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

ε) Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι είτε δεν έχουν αρχίσει τη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε έχουν αποτύχει στην εξέταση της φάσης Ι των θεωρητικών εξετάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 404/1996, εξετάζονται μόνο στο τμήμα των θεωρητικών εξετάσεων του παρόντος διατάγματος που αφορά στα σήματα (όχι στο προφορικό μέρος των θεωρητικών εξετάσεων) και ακολούθως συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

στ) Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι έχουν επιτύχει στην εξέταση της φάσης Ι των θεωρητικών εξετάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 404/1996 κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμμετέχουν απ' ευθείας στις πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα.

 

ζ) Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιτυχόντες στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος), σύμφωνα με τα ισχύοντα προ της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη φάση ΙΙΙ της διαδικασίας απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνεχίζουν από την επί μέρους κατηγορία οχήματος που έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

10. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.