Νόμος 4070/12 - Άρθρο 184

Άρθρο 184


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμός 23, (ΦΕΚ 231/Β/2000) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να έχουν άδεια να μεταφέρουν επιβάτες για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.}

 

2. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 προστίθενται, ως αριθμός 7.α., οι επιχειρήσεις Αλιευτικού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Κεφαλαίου ΣΤ: Κεφάλαιο Δυτών του Βιβλίου Δεύτερου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 - Αλιευτικός Κώδικας, προστίθεται στο τέλος της, περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ. Επιχορηγήσεις προς το Κεφάλαιο Δυτών για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Σχολής Δυτών Καλύμνου: 1. Επιτρέπεται και είναι νόμιμη η κατάθεση χρημάτων από το Δήμο Καλυμνίων, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή σωματείο ή σύλλογο, στον ειδικό λογαριασμό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) με την επωνυμία Κεφάλαιο Δυτών, ως επιχορήγηση του λογαριασμού αυτού και με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας και ανάπτυξης της Σχολής Δυτών Καλύμνου τηρουμένων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τη χρηματοδότηση και λειτουργία της σχολής αυτής, καθώς και των ισχυουσών διατάξεων για τη νομιμότητα των δαπανών εκάστου από τους ανωτέρω επιχορηγούντες. 2. Πριν την κατάθεση στον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό οποιουδήποτε ποσού από τους ανωτέρω επιχορηγούντες, θα πρέπει ο εκάστοτε επιχορηγών να αποστείλει προς τη Διοίκηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου έγγραφη γνωστοποίηση της σχετικής του απόφασης με αιτιολόγηση και αναγραφή σε αυτήν του συγκεκριμένου ποσού, καθώς και των όρων και του σκοπού της σκοπούμενης επιχορήγησης και στη συνέχεια θα πρέπει η Διοίκηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου να αποστείλει προς τον επιχορηγούντα αντίστοιχο έγγραφο αποδοχής της απόφασης αυτής, καθώς και της αντίστοιχης επιχορήγησης.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.