Νόμος 4070/12 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες για νέα θέση σε κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ή Ειδικής Μίσθωσης εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η αντίστοιχη έδρα.

 

2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά 2 χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

3. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτήσεως, δημοσιεύεται πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου). Στην πρόσκληση αυτή διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου. Η πρόσκληση τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας και δη:

 

(α) τοιχοκολλείται στο κατάστημα της Περιφέρειας, στα καταστήματα και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλων των Δήμων της Περιφέρειας,

(β) ανακοινώνεται σε τοπικά μαζικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση),

(γ) δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες και 1 εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν στην περιφέρεια,

(δ) αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας και των Δήμων και μέσω του προγράμματος Διαύγεια και

(ε) αποστέλλεται στα επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών.

 

Μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε πολυτέκνους και τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά.

 

4. Η διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο διαρκεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα και ώρα του μηνός Μαρτίου του έτους αδειοδοτήσεως.

 

5. Η αίτηση που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του παρόντος νόμου δικαιολογητικά. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της πληρότητας των νομίμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως, με βάση αυτά, των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την κτήση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, οι αιτούντες, με το όνομα ή την επωνυμία τους αιτούντος προσώπου, καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, είδος επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή επιβατηγού δημόσιας χρήσης Ειδικής Μίσθωσης), αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ουδεμία τροποποίησή τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται μέχρι την 15η Μαΐου του έτους αδειοδοτήσεως.

 

6. Μετά την ανάρτηση των καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου στο διαδίκτυο και μέχρι την 31η Μαΐου του έτους αδειοδοτήσεως, κάθε Περιφερειάρχης εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 85 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου απόφασή του.

 

7. Για την χορήγηση των αδειών στους νομίμως αιτησαμένους, εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτηθέντων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 85 παράγραφος 1 του οικείου Περιφερειάρχη ότι μπορούν να χορηγηθούν για κάθε έδρα και για κάθε είδος επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ ή Ειδικής Μίσθωσης), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α) Εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων φυσικών ή νομικών προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ ή Ειδικής Μίσθωσης), οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησάντων, στην οποία συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με 1 συμμετοχή. Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.

 

β) Εφόσον ο αριθμός των νέων αδειών για κάθε είδος επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ ή Ειδικής Μίσθωσης) που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους τους νομίμως αιτησαμένους, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νομίμως παραπάνω από μία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομένουσες διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησαμένων περισσότερες της μίας άδειες. Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει καθένας από τους αιτησαμένους περισσότερες της μίας άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε μειωμένες κατά μία. Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

8. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου διενεργούνται, για όλες τις έδρες επιβατηγών δημόσιας χρήσης, από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μέχρι την 20η Ιουνίου του έτους αδειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη των καταλόγων κληρωθέντων, ο Περιφερειάρχης εντός 10 ημερών εκδίδει απόφασή του για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτησαμένους τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

 

10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.