Νόμος 4313/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης οχήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης από 6 έως 9 θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης Ειδικής Μίσθωσης αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτόν (Ειδικής Μίσθωσης ΑμεΑ) και να εισπράττουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α. Έναρξη - Τέλος διαδρομής Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου:

 

α)α. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.

 

β)β. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.

 

β. Έναρξη - Τέλος λειτουργίας ταξίμετρου Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

 

α)α. Έναρξη λειτουργίας ταξίμετρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση - παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας - διοικητικής μονάδας ή εκκίνησης του οχήματος.

 

β)β. Τέλος λειτουργίας ταξίμετρου: Στο τέλος της διαδρομής του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.}

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 82 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο, για μεταφορά με Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 85 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, 1 εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 1 εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και 1 εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, 1 εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και 1 εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν τη σχετική γνώμη της 3 από τα μέλη της.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η προμίσθωση Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόμενα της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 82.}

 

6. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.}

 

7. Στο άρθρο 91 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης - Ειδικής Μίσθωσης ΑμεΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμεΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών.}

 

8. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO 5 ή EURO V, ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.}

 

9. Η υποπερίπτωση (α)α) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α)α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α' του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.}

 

10. Στο άρθρο 102 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.}

 

12. Στο άρθρο 106 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.}

 

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β' της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106.}

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 110 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού 5.000 € για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.}

 

15. Στο άρθρο 111 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Ειδικά για τις έδρες - διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του νόμου 4070/2012, οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, δύνανται να τα ταξινομήσουν έως τις 30-04-2015. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.}

 

16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 243/1987 και [ΠΔ] 244/1987 (ΦΕΚ 104/Α/1987) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο υποψήφιος παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία), η ειδική εξέτασή του πραγματοποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία του διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης Μηχανογραφικού Συστήματος για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, τότε στους εν λόγω υποψηφίους εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις περί της εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, εξετάζονται δηλαδή με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών και με εκφώνηση των ερωτηματολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων.

 

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες καταθέτουν γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (ΔΙΕ). Η γνωμάτευση αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτόν τομέα, Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή κατά την εξέταση.}

 

17. Το άρθρο 104 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.