Νόμος 4070/12 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Χαρακτηριστικά επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης - Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης - Διαφήμιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης απαιτείται αυτά:

 

α) Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 πόρτες για την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.

 

β. Να διαθέτουν από 6 μέχρι 9 θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.

 

γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.

 

δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την Επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκατηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το λευκό χρώμα, που ορίστηκε με το άρθρο 3 της με αριθμό 21336/462/1997 (ΦΕΚ 623/Β/1997) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ-ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997), εφόσον υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διατήρηση του λευκού χρώματος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, εντός 1 μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013),  με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

2. Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης φέρουν πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού και την ειδική άδεια του οδηγού επιβατηγού δημόσιας χρήσης.

 

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. α. Όσα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 12 ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση 15 ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.

 

β. Όσα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α' της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 17 ετών.

 

γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.

 

δ. Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO 5 ή EURO V, ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.