Νόμος 4070/12 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Ειδικοί κανόνες λειτουργίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και ειδικών μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) είναι κατηγορίας αυτοκινήτων που εκτελούν διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδική μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συμφωνημένου μισθώματος. Η ειδική μίσθωση του αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας νομίμως καταγεγραμμένης από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών.

 

2. Απαγορεύεται η μίσθωση επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών χωρίς προηγούμενη καταγεγραμμένη συνεννόηση με τον πελάτη. Απαγορεύεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών από οδηγούς επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 103 του παρόντος νόμου.

 

3. Οι οδηγοί των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μόνον εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το αποδεικτικό στοιχείο της μίσθωσης, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, η ημερομηνία και η ώρα της μίσθωσης, το συμφωνημένο κόμιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών.

 

4. Το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών με επιβατικό δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητο Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται είτε με προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και δεσμευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιμοκατάλογο μηνιαίας τουλάχιστον ισχύος είτε ελευθέρως μετά από διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Ο ως άνω τιμοκατάλογος είναι δεσμευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί ο πάροχος για το σκοπό αυτόν και ισχύει για 1 τουλάχιστον μήνα από την ανάρτησή του.

 

5. Κάθε πάροχος υπηρεσιών με επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων 180 ημερολογιακών ημερών με όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές μέσω διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για μίσθωση, καθώς και τις συμβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο διάστημα.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

7. Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης - Ειδικής Μίσθωσης ΑμεΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμεΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών.

 

Τα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμεΑ αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 20 ετών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται ο χρόνος απόσυρσης από την κυκλοφορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.