Νόμος 4199/13 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και του νόμου 3534/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) επιβατικά δημόσιας χρήσεως από 5 έως 7 θέσεων Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«5. Μισθωμένο επιβατικό δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση η οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η μίσθωση γίνεται με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για επιβατικά δημόσιας χρήσεως - ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του συμφωνηθέντος εφόσον πρόκειται για επιβατικά δημόσιας χρήσεως - Ειδικής Μίσθωσης ή επιβατικά δημόσιας χρήσεως - Ειδικών Μεταφορών αυτοκίνητο.}

 

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 82 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η προμίσθωση για τα επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης και Ειδικών Μεταφορών είναι υποχρεωτική.}

 

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 84 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 10)β του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) καταργούνται.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 85 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άδεια αυτοκινήτου επιβατικού δημόσιας χρήσεως ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης και το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. είδος αδείας επιβατικού δημόσιας χρήσεως (ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών), αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου του,}

 

5. Στο άρθρο 87 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) προστίθενται παράγραφοι 4 έως και 10 ως ακολούθως:

 

{4. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών γίνεται από τον περιφερειάρχη της έδρας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού.

 

5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου, απαιτείται η συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην ανάληψη του κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών.

 

Η μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας γίνεται προς τους μετόχους αυτής, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις περί των προσώπων προϋποθέσεις μεταβίβασης επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων του άρθρου 102 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου και με την αποδοχή όλων των υποχρεώσεων του μετόχου ή εταίρου.

 

6. α. Οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου αυτού.

 

β. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται με την καταβολή μετρητών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες.

 

γ. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικές.

 

7. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς συμμετέχουν, αποκλειστικά, ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης αυτών.

 

8. Προκειμένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μαζί με το εταιρικό έγγραφο, αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες μετέχουν στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό με παρεμφερή σκοπό.

 

9. Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ή οι εταίροι των συνεταιρισμών παραχωρούν κατά χρήση στην ανώνυμη εταιρεία ή το συνεταιρισμό τα επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητά τους.

 

Οι όροι χρήσης των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή από το καταστατικό αυτών.

 

10. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και του συνεταιρισμού και αντίστοιχα η κατανομή των ψήφων είναι ανάλογη του ποσοστού κάθε μετόχου επί του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής το επιβατικό δημόσιας χρήσεως ορίζεται ως μία μονάδα, η οποία διαθέτει δύο ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%. Εφόσον περισσότεροι συνιδιοκτήτες επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου συγκεντρώνουν μαζί ποσοστό 50%, εκπροσωπούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου υποχρεωτικά από έναν εξ αυτών.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η προμίσθωση επιβατικών δημόσιας χρήσεως γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στις περιπτώσεις αυτές, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία από το σημείο επιβίβασης του πελάτη.}

 

7. Το άρθρο 91 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 91: Ειδικοί κανόνες λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών

 

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και ειδικών μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) είναι κατηγορίας αυτοκινήτων που εκτελούν διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδική μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συμφωνημένου μισθώματος. Η ειδική μίσθωση του αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας νομίμως καταγεγραμμένης από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών.

 

2. Απαγορεύεται η μίσθωση επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών χωρίς προηγούμενη καταγεγραμμένη συνεννόηση με τον πελάτη. Απαγορεύεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών από οδηγούς επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 103 του παρόντος νόμου.

 

3. Οι οδηγοί των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μόνον εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το αποδεικτικό στοιχείο της μίσθωσης, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, η ημερομηνία και η ώρα της μίσθωσης, το συμφωνημένο κόμιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών.

 

4. Το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών με επιβατικό δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητο Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται είτε με προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και δεσμευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιμοκατάλογο μηνιαίας τουλάχιστον ισχύος είτε ελευθέρως μετά από διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Ο ως άνω τιμοκατάλογος είναι δεσμευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί ο πάροχος για το σκοπό αυτόν και ισχύει για 1 τουλάχιστον μήνα από την ανάρτησή του.

 

5. Κάθε πάροχος υπηρεσιών με επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων 180 ημερολογιακών ημερών με όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές μέσω διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για μίσθωση, καθώς και τις συμβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο διάστημα.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 πόρτες για την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.}

 

9. Μετά το άρθρο 92 του νόμου 4070/2012 προστίθεται άρθρο 92Α ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 92Α: Επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητα (ΕΙΔΜΕΤ)

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των επιβατικών δημόσιας χρήσεως - Ειδικών Μεταφορών αυτοκινήτων, η διαδικασία και το ποσοστό μετατροπής των κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ανά Περιφέρεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το μεταφορικό τους έργο, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με καινουργή ή μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου, επιβατηγά οχήματα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών. Η μετατροπή των κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων στην κατηγορία Ειδικών Μεταφορών είναι αμετάκλητη για χρονικό διάστημα 2 ετών.}

 

10. Η περίπτωση η' της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β'.}

 

11. α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) καταργείται.

 

12. Το άρθρο 99 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης και Ειδικών Μεταφορών), οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εμφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η κατάσταση των οχημάτων, οι συσκευές και τα εξαρτήματα που μπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης και Ειδικών Μεταφορών) για την εκτέλεση μεταφορικού έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήματα των εδρών, θέματα χρήσης των ταξιμέτρων και η τοποθέτηση αυτών επί του οχήματος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται προϊσχύουσες αντίθετες διατάξεις.}

 

13. Η περίπτωση δ' του άρθρου 100 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(δ). Όταν διαπιστωθεί ότι το επιβατικό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία πέραν του ενός έτους από την κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες του συγκεκριμένου επιβατικού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα 1 μηνός. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω επιβατικού δημόσιας χρήσης οχήματος σε ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον 6 μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων, τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται εκ νέου η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες των συγκεκριμένων επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων για επιπλέον χρονικό διάστημα 6 μηνών. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω επιβατικού δημόσιας χρήσης οχήματος σε ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον 6 μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εξάμηνης ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται οριστικά η άδεια κυκλοφορίας.}

 

14. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 105 του νόμου 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κομίστρου σε κάθε περίπτωση προμίσθωσης.}

 

15. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ραδιοταξί πραγματοποιείται στην οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

α. Καταστατικό νομικού προσώπου, στο οποίο απαραίτητα συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ραδιοταξί.

 

β. Περιγραφή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα χρησιμοποιείται από το Ραδιοταξί.

 

16. Επιτρέπεται η λειτουργία 1 Ραδιοταξί σε κάθε έδρα - διοικητική μονάδα του άρθρου 83 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) εφόσον στο Ραδιοταξί έχει ενταχθεί το 50% του συνολικού αριθμού των επιβατικών δημόσιας χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της έδρας - διοικητικής μονάδας.

 

17. Δεύτερο Ραδιοταξί δύναται να λειτουργεί εφόσον σε αυτό έχει ενταχθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των επιβατικών δημόσιας χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, για τις έδρες - διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) ή τουλάχιστον 150 επιβατικά δημόσιας χρήσης / ΤΑΞΙ αυτοκίνητα, για τις έδρες - ενιαίες διοικητικές μονάδες της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του νόμου 4070/2012.

 

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη διάταξη περί Ραδιοταξί της κείμενης νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, τα οποία εφαρμόζουν συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής για την εξυπηρέτηση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, πλην ραδιοσυχνοτήτων.

 

19. Τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων για επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα κατ' εφαρμογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 482/1987 (ΦΕΚ 220/Α/1987) και [ΠΔ] 587/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988) ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Άδειας κατόπιν έγκρισης του καταστατικού τους από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), θεωρούνται Ραδιοταξί κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο του παρόντος και λειτουργούν σύμφωνα με αυτά.

 

20. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα 69 έτη.

 

Η ειδική άδεια οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου ανανεώνεται υποχρεωτικά στα 67 έτη ηλικίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών αδειών.

 

Το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα 65 έτη.}

 

21. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.}

 

22. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) καταργείται.

 

23. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για την ακινησία των επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.