Νόμος 4070/12 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Σύσταση εταιρειών - συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρειών με νομική προσωπικότητα και συνεταιρισμών του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986) για την εκμετάλλευση επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τον εταιρικό τύπο.

 

2. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός που συστήνεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού οφείλει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης του συνόλου των οχημάτων που διαθέτει και εγκαταστάσεις για την φύλαξη και συντήρησή τους, σε περίπτωση που κατέχει στο όνομά της / του περισσότερες από 5 άδειες κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων.

 

3. Ιδιοκτήτης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου μπορεί με έγγραφη σύμβαση που θεωρείται, επί ποινή ακυρότητας, από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και με αποζημίωση που υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο ή με το χρόνο παραχώρησης, να παραχωρεί την εκμετάλλευση του επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου σε εταιρεία ή συνεταιρισμό που έχει αντίστοιχο σκοπό ή σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου.

 

4. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών γίνεται από τον περιφερειάρχη της έδρας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου, απαιτείται η συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην ανάληψη του κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών.

 

Η μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας γίνεται προς τους μετόχους αυτής, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις περί των προσώπων προϋποθέσεις μεταβίβασης επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων του άρθρου 102 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου και με την αποδοχή όλων των υποχρεώσεων του μετόχου ή εταίρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

6. α. Οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου αυτού.

 

β. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται με την καταβολή μετρητών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες.

 

γ. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

7. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς συμμετέχουν, αποκλειστικά, ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

8. Προκειμένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μαζί με το εταιρικό έγγραφο, αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες μετέχουν στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό με παρεμφερή σκοπό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

9. Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ή οι εταίροι των συνεταιρισμών παραχωρούν κατά χρήση στην ανώνυμη εταιρεία ή το συνεταιρισμό τα επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητά τους.

 

Οι όροι χρήσης των επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή από το καταστατικό αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

10. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και του συνεταιρισμού και αντίστοιχα η κατανομή των ψήφων είναι ανάλογη του ποσοστού κάθε μετόχου επί του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής το επιβατικό δημόσιας χρήσεως ορίζεται ως μία μονάδα, η οποία διαθέτει δύο ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%. Εφόσον περισσότεροι συνιδιοκτήτες επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου συγκεντρώνουν μαζί ποσοστό 50%, εκπροσωπούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου υποχρεωτικά από έναν εξ αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.