Νόμος 4070/12 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Τιμολόγιο επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τιμολόγιο των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ περιλαμβάνει τα εξής:

 

α) Το δικαίωμα εκκίνησης - σημαία (ευρώ ανά μίσθωση).

 

β) Το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο των τιμολογίων 1 και 2).

 

γ) Την αποζημίωση αναμονής.

 

δ) Το κόμιστρο ελάχιστης διαδρομής.

 

ε) Ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).

 

2. Το τιμολόγιο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κομίστρου σε κάθε περίπτωση προμίσθωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

3. Τα διόδια, καθώς και ο ναύλος οχηματαγωγών πλοίων (ferry boat) βαρύνουν τον επιβάτη.

 

4. α. Οι ιδιοκτήτες των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με οδηγό, με το Δημόσιο ή με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως γ'.

 

β. Αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης, θεωρημένο επί ποινή ακυρότητας από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, υπάρχει στο αυτοκίνητο με μέριμνα του εκμισθωτή, άλλως επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο 100 €. Κατά τις ώρες και ημέρες της μίσθωσης, που περιγράφονται ρητά στο εν λόγω συμφωνητικό, δεν απαιτείται η λειτουργία του ταξίμετρου κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο συμφωνητικό διαδρομών.

 

γ. Όταν η σύμβαση συνάπτεται με το Δημόσιο, τότε εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί συμβάσεων και προμηθειών του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.