Νόμος 4530/18 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης 5 θέσεων ή πολυμορφικά (ενός όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο όχημα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ατόμων με αναπηρία.}

 

2. α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 83 του νόμου 4070/2012 η φράση Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προηγούμενες μεταβολές των εδρών επιτρέπεται να}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 84 του νόμου 4070/2012 μετά τη φράση σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής προστίθεται η φράση ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας.

 

3. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του νόμου 4070/2012 προστίθεται η φράση Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές μεταναστών, σεισμοί κ.λ.π..

 

4. Στην παράγραφο 2)α του άρθρου 85 του νόμου 4070/2012 ο αριθμός 250 αντικαθίσταται από τον αριθμό 335 και η φράση δύναται να χορηγείται μία άδεια Επιβατηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης από τη φράση επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης.

 

5. Αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του νόμου 4070/2012 για χρονικό διάστημα 3 ετών με αναδρομική ισχύ 2 ετών.

 

6. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.}

 

7. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του νόμου 4070/2012 μετά τη φράση με το Δημόσιο ή με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προστίθεται η φράση ή με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 του νόμου 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά 2 χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.