Νόμος 4599/19 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 91 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμεΑ αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση 20 ετών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται ο χρόνος απόσυρσης από την κυκλοφορία.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Συνιστάται ανά διετία, μέσα στο πρώτο δίμηνο του πρώτου έτους, στην έδρα κάθε περιφέρειας ή, για τις νησιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), σε κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας, πειθαρχικό συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, των ιδιοκτητών και των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το πειθαρχικό συμβούλιο της έδρας του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητου.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του νόμου 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4530/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας ή 2 εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας για τις νησιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκμεταλλευτή, που αποδεικνύεται από σχετική σύμβαση ή συμβολαιογραφική πράξη, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου και όχι στον ιδιοκτήτη αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.