Νόμος 4599/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση των νόμων 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) και του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), όπως ισχύει, η φράση Αίτηση υποβαλλόμενη μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν εξετάζεται διαγράφεται.

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), όπως ισχύει, μετά τη φράση του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί. προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

{Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 31-12-2019 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον, πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/2000 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), όπως ισχύει, μετά τη φράση με την προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των μέτρων του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει. προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

{Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι στεγάζονται νέες χρήσεις μετά την 30-10-2018, τουλάχιστον μίας εξ αυτών που αναφέρεται στο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), συμπεριλαμβάνοντας και τις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένος με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

{Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 31-12-2019 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/2000 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.

 

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι υφίσταται νέο κτίριο ή χώρος μετά τη 10-12-2018 με χρήση μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με χωρητικότητα άνω των 50 ατόμων, σε απόσταση μικρότερη των 30 m από πρατήριο υγρών καυσίμων ή σταθμό αυτοκινήτων εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.}

 

5. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), η φράση απομακρύνονται μέσα σε 8 έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου 3897/2010. αντικαθίσταται από την φράση παύουν να λειτουργούν με προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 70 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) καταργείται.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ομοίως, το περίβλημα του αμιγούς διανομέα υγραερίου που πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και διαθέτει Πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης, σύμφωνα με το ΕΝ 14678-1:2013, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ)γ' της παραγράφου ζ' του άρθρου 1, για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.