Νόμος 4439/16

Ν4439/2016: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-10-2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4439/2016: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-10-2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 222/Α/2016), 30-11-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-10-2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εθνικό πλαίσιο πολιτικής

Άρθρο 4: Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια για μεταφορές

Άρθρο 5: Εφοδιασμός με υδρογόνο για οδικές μεταφορές

Άρθρο 6: Εφοδιασμός με φυσικό αέριο για τις μεταφορές

Άρθρο 7: Ενημέρωση των χρηστών

Άρθρο 8: Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008)

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Β: Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου και μικτών πρατηρίων

 

Άρθρο 14: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων

Άρθρο 15: Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Άρθρο 16: Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Άρθρο 17: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου

Άρθρο 18: Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου

Άρθρο 19: Κατάργηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου

Άρθρο 20: Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου

Άρθρο 21: Ψηφιακό Μητρώο πρατηρίων

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας

 

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις διατάξεων εξαέρωσης δεξαμενών υγρών καυσίμων

Άρθρο 23: Μικτός διανομέας παροχής υγρών καυσίμων και υγραερίου

Άρθρο 24: Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας

Άρθρο 25: Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους

Άρθρο 26: Σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων

Άρθρο 27: Μείωση εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του νόμου 4388/2016 (ΦΕΚ 93/Α/2016)

Άρθρο 29: Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού

Άρθρο 30

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: (της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ) Έκθεση

Παράρτημα II: (της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-11-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.