Νόμος 4439/16 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας ορίζεται ως Υπεύθυνος λειτουργίας ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν.

 

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Υπευθύνου λειτουργίας είναι οι εξής:

 

(α) Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ενεργειών κατά τον εφοδιασμό του πρατηρίου και των οχημάτων με, κατά περίπτωση, υγρά ή/ και αέρια καύσιμα ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση συνδυασμό αυτών, αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

(β) Τήρηση των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης και πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων.

 

(γ) Καταγραφή και τήρηση των διαδικασιών συντήρησης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του πρατηρίου με σκοπό την ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

(δ) Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του πρατηρίου για την εξασφάλιση της ακώλυτης άσκησης των υπό στοιχεία α' και β' αρμοδιοτήτων.

 

Οι προϋποθέσεις για τον ορισμό του υπευθύνου λειτουργίας, η εμπειρία του, το επίπεδο γνώσεών του, η επαγγελματική του εκπαίδευση, ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η κατάλληλα πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται κατά περίπτωση για πρατήριο υγρών ή/ και αέριων καυσίμων ή μικτό με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

2. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, στην περίπτωση πρατηρίου υγρών ή αέριων καυσίμων ή μικτού πρατηρίου, υπεύθυνος λειτουργίας ορίζεται ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου εφόσον έχει εμπειρία 1 έτους στη λειτουργία αντιστοίχου πρατηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν τα εξής:

 

(α) Στην περίπτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων για το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει εμπειρία 1 έτους καθήκοντα υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ασκεί το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τον εκμεταλλευτή, εφόσον είναι Πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή διαθέτει εμπειρία 1 έτους στην λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων.

 

(β) Στην περίπτωση πρατηρίου αερίων καυσίμων ή μικτού πρατηρίου για το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει εμπειρία 1 έτους, το οριζόμενο από τον εκμεταλλευτή φυσικό πρόσωπο εκτός της ετήσιας εμπειρίας πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο από οποιονδήποτε φορέα για την ασφαλή λειτουργία πρατηρίου αερίων καυσίμων. Δεν απαιτείται παρακολούθηση σεμιναρίου ούτε ετήσια εμπειρία, όταν το φυσικό πρόσωπο είναι τεχνίτης αερίων καυσίμων ή Πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής.

 

3. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981), όπως ισχύει, η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως ισχύει, η παράγραφος 11 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 13935/930/2014 (ΦΕΚ 674/Β/2014), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες παραγράφους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.