Νόμος 4439/16 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μικτός διανομέας παροχής υγρών καυσίμων και υγραερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Σε μικτά πρατήρια επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίμων όσο και υγραερίου σε οχήματα, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης. Ο μικτός διανομέας υγραερίου και υγρών καυσίμων, εντός του ενιαίου εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματός του, πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό διανομής υγραερίου και εξοπλισμό διανομής υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι έλεγχοι, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τον επιμέρους εξοπλισμό, εξακολουθούν να ισχύουν και για τον ενιαίο διανομέα. Επιπρόσθετα, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και να διαθέτει Πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13617-1 και ΕΝ 14678-1:2013.

 

Το ενιαίο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων δεν συνιστά χαρακτηριστικό στοιχείο, σύμφωνα με το εδάφιο γ)γ', της παραγράφου ζ' του άρθρου 1, για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.}

 

2. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.