Νόμος 2801/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίων καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων ή η προσθήκη αντλιών καυσίμων σε υφιστάμενους σταθμούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός, στεγάζονται οι εξής χρήσεις: κατοικίες (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων.

 

Σταθμοί αυτοκινήτων, υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, για τους οποίους έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για κατ' αρχήν έγκριση θέσης ή χορήγηση άδειας ίδρυσης, συνεχίζουν και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου, μόνο ως προς το μέρος του σταθμού και των τυχόν εξυπηρετικών εγκαταστάσεων αυτού (πλυντήρια, λιπαντήρια) και όχι των αντλιών καυσίμων.

 

Σταθμοί αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί και η άδεια ίδρυσης με αντλίες καυσίμων, δύνανται να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, μόνο καθ' ο μέρος αυτή αφορά στη στάθμευση και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις πλην των αντλιών καυσίμων ή εφοδιάζονται με πλήρη άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και τις αντλίες καυσίμων, εφόσον προ της χορηγήσεώς της ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται από τα εδάφια 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι σταθμοί αυτοί, μετά τη χορήγηση της πλήρους άδειας λειτουργίας τους, υποχρεούνται στην τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το εδάφιο 4.5 της παραγράφου 4 και από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Η λήψη των μέτρων των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική και για νεοϊδρυόμενους σταθμούς ή πρατήρια κάτωθεν γραφείων και ξενοδοχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εξαιρέσεις βλέπε παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

2. Υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, απομακρύνονται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1., 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατά το ως άνω μεταβατικό διάστημα της λειτουργίας τους, δεν δύναται να γίνει μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας τους, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ανωτέρω αναφερθέντα μέτρα. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας πρέπει να τοποθετήσουν σε όλες τις αντλίες καυσίμων, εντός έξι (6) μηνών ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut - off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βίαιης αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής. Η τοποθέτηση των παραπάνω βαλβίδων στις αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική και για τα πρατήρια που έχουν άδεια ίδρυσης ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης ή πρόκειται να ιδρυθούν εφεξής.

 

Για υφιστάμενα πρατήρια κάτωθεν γραφείων ή ξενοδοχείων, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

 

3. Υφιστάμενοι σταθμοί με αντλίες καυσίμων, οι οποίοι λειτουργούν σε κτίρια όπου στους υπόλοιπους ορόφους στεγάζονται κατοικίες, καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, θέατρα ή κινηματογράφοι, γραφεία και ξενοδοχεία, οφείλουν να απομακρύνουν τις αντλίες και να αποξηλώσουν ή απενεργοποιήσουν τις δεξαμενές καυσίμων, εντός ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, εκτός αν προ της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας. μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, υλοποιηθούν τα μέτρα των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον η άδεια του σταθμού λήγει πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, αυτή ανανεώνεται μόνο καθ' ο μέρος αφορά το σταθμό και τις λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις του και όχι για τις αντλίες καυσίμων.

 

4. Οι σταθμοί και τα πρατήρια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους και με τις αντλίες καυσίμων, εφόσον, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, ληφθούν όλα τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα:

 

4.1. Να τοποθετήσουν εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Μονάδα Ανάκτησης Ατμών βενζίνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 111 της [Α] 10245/713/1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 311/Β/1997) Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων.

 

4.2. Σε όλες τις αντλίες καυσίμων πρέπει, εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να τοποθετηθούν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (shut - off valves), ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βίαιας αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής.

 

4.3. Στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και ειδικότερα επάνω από τις αντλίες καυσίμων τοποθετείται, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, σύστημα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς τοπικής εφαρμογής κατάλληλου πυροσβεστικού υλικού, το οποίο θα λειτουργεί είτε αυτόματα είτε και χειροκίνητα, με κομβία λειτουργίας, τα οποία ενεργοποιούνται από δύο (2) τουλάχιστον σημεία, το ένα στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και το άλλο στο γραφείο διοίκησης της εγκατάστασης.

 

4.4. Στο χώρο των φρεατίων των δεξαμενών καυσίμων τοποθετείται, εντός ενός (1) μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης, χωρητικότητας 25 kg.

 

4.5. Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τους σταθμούς και τα πρατήρια ανανεώνεται κάθε 5 έτη και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

Τα ως άνω μέτρα των περιπτώσεων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

5. Για τους σταθμούς και τα πρατήρια της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη, αλλαγή και τροποποίηση των εγκαταστάσεων, εάν αυτή προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Στους σταθμούς της κατηγορίας αυτής οι υπό του άρθρου 25 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), όπως ισχύει, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, διενεργούνται υποχρεωτικώς ανά διετία.

 

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή.

 

Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωματικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή.

 

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι πενταετής.

 

Όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διαπιστώσει, κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της στην Αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

 

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων οι υπό του άρθρου 21, παράγραφος 9 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) και του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981), όπως αυτά ισχύουν, προβλεπόμενες επιθεωρήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά ανά τετραετία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

6. Εντός δύο (2) ετών από της δημοσιεύσεως της απόφασης της επόμενης παραγράφου, με μέριμνα των εκμεταλλευτών τους, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έλεγχος των πινάκων, διακοπτών, καλωδιώσεων, των τυχόν ράβδων ή σωλήνων γείωσης δεξαμενών και της εν γένει ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όλων ανεξαιρέτως των πρατηρίων και σταθμών αυτοκινήτων, ο οποίος θα επαναλαμβάνεται ανά διετία για τα πρατήρια και τους σταθμούς με αντλίες καυσίμων και ανά τετραετία για τους λοιπούς σταθμούς, εκδιδομένης σχετικής βεβαίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 

7. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεί εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.