Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την ανανέωση της αδείας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων μετά των εντός αυτού εγκαταστάσεων, προ της λήξεως αυτής, υποβάλλονται εις την αρμόδια υπηρεσία τα ακόλουθα:

 

α) Αίτησις,

 

β) γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δραχμές 6.000 δια τους μονώροφους ή δραχμών 10.000 δια τους πολυώροφους σταθμούς, δραχμές 6.000 δι' εκάστην αντλία και δραχμές 6.000 δια τα πλυντήρια - λιπαντήρια,

 

γ) υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος, συμφώνως προς το νομοθετικό διάταγμα 105/1969, ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε εις τον σταθμό και εις την πέριξ περιοχήν. Εις ην περίπτωσιν έλαβε χώραν μεταβολή τις εις την εγκατάσταση, χορηγείται ανανέωσις της αδείας λειτουργίας υπό τον όρον εγκρίσεως των νέων απαιτητών κατά περίπτωσιν σχεδίων,

 

δ) βεβαίωσις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι τα μέτρα πυρασφάλειας έχουν καλώς.

 

2. Η νέα άδεια λειτουργίας είναι δεκαετούς ισχύος.

 

3. Επιθεωρήσεις σταθμού δύναται να λαμβάνουν χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμον η αρμοδία υπηρεσία προς διαπίστωσιν της καλής και συμφώνως προς τα ανωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας του σταθμού.

 

4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων εκδίδεται απόφαση σφράγισης των τυχόν υπαρχουσών αντλιών και λοιπών εγκαταστάσεων των σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 869/1971 (ΦΕΚ 79/Α/1971) και της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για ανανέωση της άδειας λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο, με τα ανωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά, μετά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων του σταθμού αυτοκινήτων ή πλυντηρίου - λιπαντηρίου μπορεί η υπηρεσία να καθυστερήσει την ανανέωση μέχρι 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης, κατόπιν έγκρισης του οικείου νομάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 471/1984 (ΦΕΚ 168/Α/1984).

 

5. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων μετά από εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης απαιτείται η υποβολή γραμματίων καταθέσεως σε δημόσια ταμεία ως εξής:

 

α) Δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για μονώροφους ή είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για περισσότερους του ενός (1 ) ορόφου σταθμούς.

 

β) Δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για πλυντήριο - λιπαντήριο, και

 

γ) Δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για κάθε αντλία καυσίμων.

 

Για αντλίες που παρέχουν χωριστά ή σε ανάμειξη διάφορα είδη καυσίμων υποβάλλεται και επιπρόσθετο γραμμάτιο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 471/1984 (ΦΕΚ 168/Α/1984).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της υπ' αριθμού 9960/605/1994 απόφασης των Υπουργών Οικοδομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 168/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.