Νόμος 4442/16 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Λοιπές ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πεδίο εφαρμογής της 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 529/Β/2015) εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και οι κινηματογράφοι.

 

2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους αναγκαστικούς νόμους 445/1937 (ΦΕΚ 32/Α/1937), 446/1937 (ΦΕΚ 23/Α/1937) και το από 15-05-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 123/Α/1956) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και τους κινηματογράφους καταργούνται.

 

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τις προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σχέδια κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

4. Το άρθρο 14 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Πυροσβεστικές διατάξεις - Πυροπροστασία

 

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται:

 

α) Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας.

 

β) Κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

 

γ) Διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.

 

2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης της παραγράφου 3, διοικητικό πρόστιμο από 100 έως 5.000 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας από τη συντελούμενη παράβαση, τη διάρκεια αυτής, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό και το μέγεθος της επιχείρησης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος 1 έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια δύναται να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης μέσω της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3 και των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης. Τα ποσά των διοικητικών προστίμων εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

5. Το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων για καθεμία από τις παραβάσεις των πυροσβεστικών διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύξηση τους σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοικητικά ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η βεβαίωση και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ή με πυροσβεστική διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

6. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παραγράφου 1)β του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν.

 

Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης του ασκούμενου ελέγχου από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου - εγγράφου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή δύνανται να επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.

 

7. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.}

 

5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2.500 m2 και οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής α) της οίκοθεν 81590/1446/Φ.4.2/2015 (ΦΕΚ 3002Β/2015) κοινής υπουργικής απόφασης και β) της οίκοθεν 16085/Φ.700.1/2009 (ΦΕΚ 770/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 165 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

6. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι 5 χρόνια.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι 5 χρόνια.}

 

γ. Η περίπτωση 4.5 της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τους σταθμούς και τα πρατήρια ανανεώνεται κάθε 5 έτη και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

Τα ως άνω μέτρα των περιπτώσεων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια).}

 

δ. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι πενταετής.}

 

ε. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της οίκοθεν 13935/930/2014 (ΦΕΚ 674/Β/2014) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι 5 χρόνια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 165 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

7. Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας που χορηγείται σε πρατήρια καυσίμων ανεξαρτήτως του είδους ή του τύπου του πρατηρίου, έχει διάρκεια ισχύος 5 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 165 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.