Νόμος 4512/18 - Άρθρο 165

Άρθρο 165: Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 4442/2016 εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Στο άρθρο 49 του νόμου 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

 

{5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2.500 m2 και οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής α) της οίκοθεν 81590/1446/Φ.4.2/2015 (ΦΕΚ 3002Β/2015) κοινής υπουργικής απόφασης και β) της οίκοθεν 16085/Φ.700.1/2009 (ΦΕΚ 770/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

6. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι 5 χρόνια.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι 5 χρόνια.}

 

γ. Η περίπτωση 4.5 της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τους σταθμούς και τα πρατήρια ανανεώνεται κάθε 5 έτη και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

Τα ως άνω μέτρα των περιπτώσεων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια).}

 

δ. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι πενταετής.}

 

ε. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της οίκοθεν 13935/930/2014 (ΦΕΚ 674/Β/2014) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι 5 χρόνια.}

 

7. Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας που χορηγείται σε πρατήρια καυσίμων ανεξαρτήτως του είδους ή του τύπου του πρατηρίου, έχει διάρκεια ισχύος 5 ετών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.