Πυροσβεστική διάταξη 3/15

ΠΥΡΔ 3/2015: Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015: Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού, (ΦΕΚ 529/Δ/2015), 03-04-2015.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Αριθμός απόφασης: 14980/Φ70005/2015

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 14 του νόμου 3511/2006 Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 258/Α/2006), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 100 του νόμου 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

β. Των άρθρων 90 και 91 του νόμου 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

δ. Του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 210/1992 Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ 99/Α/1992) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ε. Του προεδρικού διατάγματος 24/2015 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015).

 

στ. Του προεδρικού διατάγματος 25/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 21/Α/2015).

 

ζ. Της υπ' αριθμόν Υ97/2015 Απόφασης Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Πανούση (ΦΕΚ 299/Β/2015).

 

η. Του προεδρικού διατάγματος 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων όπως ισχύει (ΦΕΚ 32/Α/1988).

 

θ. Της υπ' αριθμόν 8Γ/2007 πυροσβεστικής διάταξης Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ' αριθμών 1/1978, 8/1997, 8Α/2002 και 8Β/2004 πυροσβεστικών διατάξεων (ΦΕΚ 276/Β/2007).

 

ι. Της υπ' αριθμόν 13/2013 πυροσβεστικής διάταξης Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ' αριθμόν 12/2012 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 1586/Β/2013).

 

ι)α. Της υπ' αριθμόν 14/2014 πυροσβεστικής διάταξης Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας (ΦΕΚ 2434/Β/2014).

 

ι)β. Της υπ' αριθμόν 15/2014 πυροσβεστικής διάταξης Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (ΦΕΚ 3149/Β/2014).

 

ι)γ. Της υπ' αριθμόν 3/2015 πυροσβεστικής διάταξης.

 

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη επανακαθορισμού των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε υφιστάμενους χώρους συνάθροισης κοινού, προκειμένου να προσαρμοστούν αυτά στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και να καταστούν λειτουργικότερα σε εφαρμοστικό επίπεδο.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στους χώρους συνάθροισης κοινού και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ' αυτούς, ως ακολούθως:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Δομική πυροπροστασία

 

Άρθρο 3: Οδεύσεις διαφυγής - Έξοδοι κινδύνου

Άρθρο 4: Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο 5: Φωτισμός, Σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

 

Κεφάλαιο Γ: Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

 

Άρθρο 6: Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

 

Κεφάλαιο Δ: Ενεργητική πυροπροστασία

 

Άρθρο 7: Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

 

Κεφάλαιο Ε: Υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού

 

Άρθρο 8: Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού

Άρθρο 9: Ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αθλητικές εγκαταστάσεις

 

Άρθρο 10: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 11: Στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 12: Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 13: Ημιυπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας - οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού

 

Άρθρο 14: Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Άρθρο 15: Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

 

Κεφάλαιο Η: Διαδικασία εφαρμογής

 

Άρθρο 16: Μελέτη πυροπροστασίας - Αποκλίσεις

Άρθρο 17: Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 18: Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Άρθρο 19: Κυρώσεις

Άρθρο 20: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Υπόδειγμα

Παράρτημα

 

Αθήνα, 18-03-2015

 

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-03-2015

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.