Νόμος 4530/18 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Ρυθμίσεις για τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των 30 m από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α' έως και στ' του άρθρου 25 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016). Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και οι αντλίες υγρών καυσίμων των σταθμών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των 30 m αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω μέτρα, απομακρύνονται μέσα σε 8 έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου 3897/2010. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.}

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρούνται προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια και χώρους των περιπτώσεων δ' έως στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 595/1984, είτε για τη διατήρηση υφισταμένων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) και μικτών πρατηρίων, ή για την ίδρυση νέων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) και μικτών πρατηρίων, ή για τη μετατροπή υφισταμένων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε μικτά πρατήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά μέτρα και συσκευές, που επιβάλλεται να εγκαταστήσουν τα πρατήρια του προηγουμένου εδαφίου για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

3. α. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), με την παράγραφο 5 του άρθρου 119 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ ανώνυμες εταιρείες και τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 37776/2645/2017 (ΦΕΚ 1882/Β/2017). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.}

 

β. Η ισχύς των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης παρατείνεται έως τις 31-02-2022.

 

γ. Ειδικά για τα Αστικά ΚΤΕΛ και Αστικά ΚΤΕΛ και τις δημοτικές επιχειρήσεις Κω και Ρόδου η προθεσμία του εδαφίου β' παρατείνεται έως τις 31-12-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 71 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

4. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ΦΕΚ 174/Α/2010), όπως προστέθηκε με την περίπτωση του εδαφίου 2)α της υποπαραγράφου ΣΤ19 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 85/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το σύνολο των δεξαμενών υπερβαίνει τα 7 m3 εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 37776/2645/2017 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) και σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η λειτουργία μετά την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.}

 

β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρμόζονται 6 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Το σημείο β' της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου οι επιτρεπόμενες χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.