Νόμος 4070/12 - Άρθρο 119

Άρθρο 119


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{ΚΤΕΛ που βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής, μπορούν με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. ΚΤΕΛ στα οποία είναι εντεταγμένα μέχρι δώδεκα λεωφορεία, δύνανται να διατηρήσουν τη νομική μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος ή μπορούν και μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.}

 

3. Το άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/2006 (ΦΕΚ 261/Α/2006) Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ ανώνυμη εταιρεία και των ΚΤΕΛ του νόμου 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, μετά του αναπληρωτή του, ορίζεται από την αντιπροσωπευτικότερη ομοσπονδία των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ. Ο ορισμός του εκπροσώπου των εργαζομένων γίνεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και η θητεία του είναι διετής αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους από το έτος ορισμού του.}

 

4. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005) ενώ η παράγραφος 1 του ιδίου άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μεταφορά προσώπων διενεργείται με αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Τα λεωφορεία αυτά, όταν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, είτε καινουργή είτε μεταχειρισμένα, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Μετά τη συμπλήρωση 27 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αυτά αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλογικά και στα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.}

 

5. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2963/2001 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ ανώνυμη εταιρεία επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων.}

 

6. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης του ως άνω μεταφορικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 711/1977 Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:

 

1. καινούργιο

2. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

 

υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, επιτρεπόμενο όριο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Η ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας αυτού.}

 

8. Στο άρθρο 13 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως τελευταία αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), προστίθεται παράγραφος 2, αριθμούμενης της προηγούμενης παραγράφου ως παραγράφου 1, ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατή η καθιέρωση της υποχρέωσης των νομίμως κυκλοφορούντων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης να φέρουν ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος αυτού, η διαδικασία χορήγησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας χορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 208/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008) προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής:

 
{Για τις προβλεπόμενες του άρθρου 12 παράγραφος 2 εδάφιο δ' του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 208/Α/2001) επενδύσεις διατίθεται συμπληρωματικό ποσό έως 45.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την κάλυψη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι 31-07-2009, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1998/2006 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕL 379/2006).

 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν συμπληρωματικά έγγραφα που καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1998/2006. Η εκταμίευση θα γίνει τμηματικά με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.}

 

10. Οι υποπαράγραφοι γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση 27 ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

 

δ. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό μητρώο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευόμενης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.