Νόμος 711/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καινούργια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

β. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση 27 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

γ. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού, του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευόμενης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

 

2. Έκαστο ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, μετά παρέλευση τριετίας από της κατασκευής του, υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ως προς την ευπρεπή εμφάνισή του.

 

Στα συντασσόμενα δελτία επιθεώρησης αναγράφονται οι τυχόν επιβαλλόμενες επισκευές και βελτιώσεις και η προθεσμία εκτέλεσής τους. Τα ως άνω δελτία κοινοποιούνται εντός 10 ημερών από τη σύνταξή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Αν ο στόλος των δηλωμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ξεπερνά τα 200, η επιθεώρηση που πραγματοποιείται από την υπηρεσία μπορεί να είναι δειγματοληπτική σε ποσοστό όχι μικρότερο του 30%.

 

3. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το λεωφορείο επανελέγχεται προς βεβαίωση της εκτέλεσης των επιβληθεισών επισκευών ή βελτιώσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.