Νόμος 4663/20 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 7 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσεως

 

1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καινούργια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

β. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση 27 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

γ. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού, του άρθρου 13 του παρόντος, απαγορευόμενης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

 

2. Έκαστο ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, μετά παρέλευση τριετίας από της κατασκευής του, υπόκειται σε ετήσια επιθεώρηση από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ως προς την ευπρεπή εμφάνισή του.

 

Στα συντασσόμενα δελτία επιθεώρησης αναγράφονται οι τυχόν επιβαλλόμενες επισκευές και βελτιώσεις και η προθεσμία εκτέλεσής τους. Τα ως άνω δελτία κοινοποιούνται εντός 10 ημερών από τη σύνταξή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Αν ο στόλος των δηλωμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ξεπερνά τα 200, η επιθεώρηση που πραγματοποιείται από την υπηρεσία μπορεί να είναι δειγματοληπτική σε ποσοστό όχι μικρότερο του 30%.

 

3. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το λεωφορείο επανελέγχεται προς βεβαίωση της εκτέλεσης των επιβληθεισών επισκευών ή βελτιώσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.}

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως

 

1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:

 

α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

 

β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1)α και 1)β του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:

 

i. καινούργιο, ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δεν υπερβαίνει το οριζόμενο από την περίπτωση 1)γ του άρθρου 7 του παρόντος, επιτρεπόμενο όριο, και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Όταν το λεωφορείο τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, διασφαλιζόμενης της προσβασιμότητας επιβατών με αναπηρία.

 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1)γ του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:

 

i. καινούργιο,

 

ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η ηλικία του να μην υπερβαίνει τα 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 τροποποιείται, η περίπτωση β' της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως ισχύει, καταργούνται, οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 αναριθμούνται σε β' και γ' και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 9: Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης

 

1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανακαλείται οριστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή ΤΕΟΜ ανακαλείται και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να επαναχορηγηθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανακτήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας για την αρχική επιχείρηση ή για επιχείρηση της μορφής εκ των δύο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, νομιμοποιούμενων προς εκτέλεση του μεταφορικού έργου του παρόντος νόμου.

 

β. Μόλις συμπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις όριο ηλικίας του λεωφορείου.

 

γ. Σε περίπτωση εκπλειστηριασμού.

 

Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης του λεωφορείου ως εμπορεύματος, ο προηγούμενος κάτοχος, στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ημέρα της αναγκαστικής αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα αντικατάστασης του λεωφορείου.}

 

4. Το άρθρο 36 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 36

 

1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.

 

2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 8 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων.}

 

5. Η ισχύς της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αρχίζει 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.