Νόμος 711/77 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

1.1. Διοικητικές:

 

α) Πρόστιμο από 29,35 Ευρώ έως 586,90 Ευρώ σε 500 Ευρώ έως 4.000 Ευρώ, με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β) Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, πρόστιμο από 586,9 Ευρώ έως 1.173,9 Ευρώ σε 3.000,00 Ευρώ έως 10.000.00 Ευρώ, με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ) Σε περίπτωση τρίτης παράβασης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας μέχρι τριών (3) μηνών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

δ) Σε περίπτωση επιβολής της κατά τ' ανωτέρω εδάφιο γ' ποινής επί δύο (2) συνεχόμενα έτη, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αποφασίζει την οριστική αφαίρεση του σήματος λειτουργίας και τη διαγραφή της επιχείρησης και των οχημάτων της από το μητρώο επιχειρήσεων, καθώς και την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας.

 

ε) Σε περίπτωση εκτέλεσης του περιγραφόμενου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έργου, χωρίς το κατά νόμο απαιτούμενο ειδικό σήμα λειτουργίας (άρθρο 3 του νόμου 2160/1993) και την αντίστοιχη καταχώριση του λεωφορείου στο μητρώο των επιχειρήσεων του άρθρου 13 του παρόντος, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες δημόσιας χρήσης τουριστικού λεωφορείου, μετά από έγγραφη παραγγελία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς την οικεία αρχή της Τροχαίας Κίνησης, από την οποία διενεργείται η αφαίρεση και φύλαξή τους. Επιστροφή των πινακίδων γίνεται μετά την τυχόν επαναχορήγηση του ειδικού τουριστικού σήματος.

 

1.2. Ποινικές:

 

α. Ο φορέας τουριστικού γραφείου ή της Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών, που χρησιμοποιεί δημόσιας χρήσης τουριστικό λεωφορείο (ΔΧΛΤ) ιδιόκτητο ή μισθωμένο για μεταφορικό έργο που ανήκει αποκλειστικά στο Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ, κατά παράβαση των άρθρων 1 και 3 και δη όταν υπάρχει διαφοροποίηση της σύνθεσης της ομάδας των αναχωρούντων και επιστρεφόντων εκδρομέων - επιβατών στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και ο Πρόεδρος του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ, που χρησιμοποιεί το λεωφορείο του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ για μεταφορικό έργο που ανήκει αποκλειστικά στα δημόσιας χρήσης τουριστικά λεωφορεία, κατά παράβαση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 3 μηνών μέχρι 1 έτους και χρηματική ποινή από 500.000 μέχρι 3.000.000 δραχμές.

 

β. Σε περίπτωση αξιόποινης συμπεριφοράς κατά το ανωτέρω εδάφιο α' ο οδηγός του δημόσιας χρήσης τουριστικού λεωφορείου ή του λεωφορείου του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ τιμωρείται με φυλάκιση από 1 μήνα μέχρι 3 μήνες. Το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση διατάσσει και την αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 1 μήνα.

 

γ. Αν ο ιδιοκτήτης είναι προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τιμωρείται ο διαχειριστής, αν είναι αφανής εταιρεία τιμωρείται ο εμφανής εταίρος, αν είναι ανώνυμη εταιρεία τιμωρείται ο διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος και αν είναι κοινοπραξία ή κοινωνία τιμωρείται ο διαχειριστής.

 

δ. Το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση διατάσσει και την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων του δημόσιας χρήσης τουριστικού λεωφορείου ή του λεωφορείου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ για έξι (6) μήνες. Αν το δημόσιας χρήσης τουριστικό λεωφορείο ή το Λεωφορείο του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ είναι μισθωμένο, διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για δύο (2) μήνες. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται από το δικαστήριο στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της αρμόδιας Νομαρχίας, στην οποία είναι ταξινομημένο το δημόσιας χρήσης τουριστικό λεωφορείο ή το λεωφορείο του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ και καταχωρείται στο σχετικό μητρώο του από το οποίο χορηγούνται αντίγραφα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ύστερα από αίτησή του.

 

ε. Αν η άδεια δημόσιας χρήσης τουριστικού λεωφορείου ή λεωφορείου του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ή ΡΟΔΑ έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση μία φορά για την ίδια αιτία, το δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων από έξι (6) μήνες μέχρι 1 έτος, των δε μισθωμένων από τρεις (3) μέχρι (6) μήνες. Αν η άδεια κυκλοφορίας ή οι κρατικές πινακίδες έχουν αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση δύο φορές για την ίδια αιτία, το δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων για δύο (2) χρόνια, των δε μισθωμένων για 1 χρόνο. Η αφαίρεση της άδειας και των κρατικών πινακίδων κατά τις διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου δεν επιφέρει τις συνέπειες των διατάξεων του άρθρου 27 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 περί ανακλήσεως της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων.

 

στ. Η αφαίρεση και φύλαξη των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων ενεργείται από την οικεία Αρχή της Τροχαίας Κίνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Τ/480/2003 απόφαση (ΦΕΚ 156/Β/2003).

 

2. Τα πρόστιμα της παραγράφου 1.1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως εκάστοτε ισχύουν (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

3. α. Προ της επιβολής των τα εδάφια α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1.1 του παρόντος άρθρου διοικητικών κυρώσεων, ο υπόχρεος καλείται επί αποδείξει να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο εγκαλούμενος κρίνεται με βάση τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β. Κατά των πράξεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, με τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, επιτρέπεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός προσφυγή ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που έχουν επιβληθεί. Η επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, έναν δικαστικό λειτουργό με βαθμό τουλάχιστον πρωτοδίκη, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας με Α' βαθμό, έναν εκπρόσωπο του συνδέσμου των εν Ελλάδι τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των τουριστικών λεωφορείων.

 

Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικά επί του συνόλου των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

4. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 13 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.