Νόμος 3105/03 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο β' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Από έναν διευθυντή του Υπουργείου Ανάπτυξης.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] ????/1995 και του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 6450/1935 και του σχετικού εκτελεστικού από [ΒΔ] 10-09-1935 βασιλικού διατάγματος καταργούνται.

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με δυναμικότητα άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατατάσσονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη με τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πληρούν λειτουργική μορφή και σύστημα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Η παραπάνω κατάταξη πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι 30-04-2003 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002), του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και τα λοιπά δικαιολογητικά του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής από τον επιχειρηματία επισύρει ως διοικητική ποινή την οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Νέο ειδικό σήμα λειτουργίας είναι δυνατόν στην περίπτωση αυτή να χορηγηθεί μόνο για λειτουργική μορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος και εφόσον υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.

 

Για όσες επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 20 δωματίων ή ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δίχωρων ή τρίχωρων διαμερισμάτων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 25 δωματίων, συμπεριλαμβανομένων και των καθιστικών (κατά την έννοια της παραγράφου 4)α του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000), δεν είναι εφικτή η κατά νόμο μετατροπή και κατάταξή τους σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, δύνανται κατ' εξαίρεση και μόνο αυτές οι οποίες διέθεταν ειδικό σήμα λειτουργίας μέχρι και την 28-09-1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2741/1999, να το διατηρήσουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Δημιουργία χώρου υποδοχής πελατών τουλάχιστον 15 m2 με ελάχιστη διάσταση 3.00 m αυξανόμενο κατά 1,5 m2 για κάθε επιπλέον δωμάτιο πέραν των 16, η δημιουργία δύο κοινόχρηστων WC, η δημιουργία χώρου φύλαξης αποσκευών και η δημιουργία λινοθήκης ιματισμού.

 

Για την κατάταξη με το σύστημα των κλειδιών, των ενοικιαζόμενων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων που έχουν λάβει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 2741/1999 ειδικό σήμα λειτουργίας, δεν απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού του εδαφίου ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000), Για τα καταλύματα αυτά, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων στη διάταξη του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), καθώς και παραστατικά στοιχεία δηλωτικά της υφιστάμενης κατάστασης.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Κατά των πράξεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, με τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, επιτρέπεται προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων που έχουν επιβληθεί Η επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και έναν αντιπρόσωπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ως μέλη.}

 

α) Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 711/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2446/1996, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά των πράξεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, με τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, επιτρέπεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός προσφυγή ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που έχουν επιβληθεί. Η επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, έναν δικαστικό λειτουργό με βαθμό τουλάχιστον πρωτοδίκη, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας με Α' βαθμό, έναν εκπρόσωπο του συνδέσμου των εν Ελλάδι τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των τουριστικών λεωφορείων.

 

Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικά επί του συνόλου των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής απόφασης της Επιτροπής.}

 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του νόμου 711/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2446/1996, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

5. Εγκρίνεται η παραχώρηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού έκτασης που έγινε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 71/1998 (ΦΕΚ 69/Α/1998) συνολικού εμβαδού 11.600 στρεμμάτων, που βρίσκεται στο όρος Παρνασσός και συγκεκριμένα επί των χώρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ στο υπ' αριθμόν 22/1996 τοπογραφικό διάγραμμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στον παρόντα νόμο και χαρακτηρίζεται Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12Α και 12Γ του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 827/1948. Η διοίκηση και διαχείριση της παραπάνω έκτασης ανατίθεται δια του παρόντος στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία.

 

n.3105.03.10

 

6. α) Η περίπτωση Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) του εδαφίου τ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) για επενδύσεις που γίνονται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).}

 

Η διάταξη αυτή, όπως αντικαθίσταται, καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2601/1998 αιτήσεις υπαγωγής και αιτήσεις θεραπείας.

 

β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β', και στις περιπτώσεις των τουριστικών λιμένων για τους οποίους έχει διενεργηθεί διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει υπογραφεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος η σύμβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993.

 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993, που προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του νόμου 2636/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χρήση και εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων μπορεί να παραχωρείται με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 7 του παρόντος, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού ή σε εταιρεία στην οποία μετέχει ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον ο ίδιος είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται με αυτήν και αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του λιμένα έργων, είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία.}

 

7. Αυτοκινητοδρόμιο είναι χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος που βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και προορίζεται για τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου και αποτελείται από το σύνολο των υποδομών: α) πίστας αγώνων αυτοκινήτου, β) κτιριακών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τους αγώνες αυτοκινήτου και γ) συμπληρωματικών υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο.

 

α) Τα αυτοκινητοδρόμια αποτελούν αθλητικές τουριστικές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), απαραίτητες για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και υπάγονται στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση τ' του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού, μπορεί να καθορίζονται και κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη χορήγηση έγκρισης των μελετών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων και του εξοπλισμού τους, καθώς και της άδειας λειτουργίας τους.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των αυτοκινητοδρομίων και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις σχετικές δραστηριότητες των αυτοκινητοδρομίων, με εξαίρεση τις αθλητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες.

 

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού των αυτοκινητοδρομίων.

 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού μπορεί να συστήνονται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ειδικούς για τη σύνταξη του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου β' και των υπουργικών αποφάσεων των εδαφίων γ' και δ'. Η αμοιβή των μελών και των γραμματέων των ως άνω επιτροπών και ομάδων εργασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Πολιτισμού.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) εφαρμόζονται και για την επιδότηση ξενοδοχείων που βρίσκονται σε όμορους με την Αττική νομούς και στις τέσσερις Ολυμπιακές Πόλεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί σύμβαση μίσθωσης δωματίων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.