Νόμος 711/77 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος χορηγείται κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έγκρισις χορηγήσεως αδείας κυκλοφορίας ειδικού Τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχοντα εις την κατοχήν αυτών δυνάμει συμβολαιογραφικού προσυμφώνου συνταχθέντος μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσεως και εφ' όσον το αιτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπον προσκομίσει εις τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, εντός προθεσμίας 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α. Άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού.

 

β. Οριστικό συμβόλαιον μεταβιβάσεως εις αυτό του ανωτέρω λεωφορείου.

 

γ. Έκθεση καταλληλότητας του προς κυκλοφορία λεωφορείου των κατ' άρθρον 7 του παρόντος Νόμου υπηρεσιών. Μετά την πάροδο απράκτου της εξαμήνου προθεσμίας ανακαλείται οριστικώς η άδεια κυκλοφορίας των ως άνω ειδικών τουριστικών λεωφορείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με άρθρο 15 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.