Νόμος 711/77 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης ανακαλείται οριστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή ΤΕΟΜ ανακαλείται και η άδεια κυκλοφορίας, η οποία δύναται να επαναχορηγηθεί, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανακτήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας για την αρχική επιχείρηση ή για επιχείρηση της μορφής εκ των δύο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, νομιμοποιούμενων προς εκτέλεση του μεταφορικού έργου του παρόντος νόμου.

 

β. Μόλις συμπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις όριο ηλικίας του λεωφορείου.

 

γ. Σε περίπτωση εκπλειστηριασμού.

 

Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης του λεωφορείου ως εμπορεύματος, ο προηγούμενος κάτοχος, στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ημέρα της αναγκαστικής αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα αντικατάστασης του λεωφορείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

2. Τουριστικά γραφεία τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ήταν κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων αφαιρεθέντων αναγκαστικώς, μπορούν να ζητήσουν την έγκριση αντικατάστασης αυτών εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

3. Άδειες κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων χορηγηθείσες προ της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν σε ισχύ μέχρι συμπληρώσεως 23 ετών από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή από του έτους κατασκευής τους, εφόσον κυκλοφόρησαν το πρώτον στο εξωτερικό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρούνται ως κατασκευασθέντα την 01-01 του αντίστοιχου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.