Νόμος 711/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όλες τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος μεταφορές, τα τουριστικά λεωφορεία κατά την πραγματοποίηση των δρομολογίων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φύλλο πορείας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α. Πλήρη επωνυμία και έδρα του τουριστικού γραφείου ή της Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών

 

β. Αριθμός κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου.

 

γ. Πλήρη στοιχεία ή επωνυμία και έδρα του μεταφορέα σε περίπτωση μίσθωσης του λεωφορείου.

 

δ. Είδος μεταφοράς.

 

ε. Χρονολογία και ώρα εκκίνησης, τόπο εκκίνησης (μόνο σε ημερήσιες μετακινήσεις).

 

στ. Τόπο προορισμού.

 

ζ. Συνολικό αριθμό επιβατών.

 

η. Διάρκεια εκδρομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996).

 

2. α. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου χορηγείται στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

έχει χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας της επιχείρησης τουριστικού γραφείου ή Τουριστικής επιχείρισης οδικών μεταφορών από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά νόμο διαδικασία και
έχει υποβληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού η άδεια οδικού μεταφορέα, κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 586/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988).

 

β. Η χορήγηση της έγκρισης προκειμένου για τουριστικά γραφεία επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών από το πραγματοποιηθέν έργο του συνόλου των δραστηριοτήτων τους ή επί μέρους των τουριστικών λεωφορείων τους έχει ανέλθει κατά προηγούμενο λογιστικό έτος σε ποσό δραχμών που αντιστοιχεί σε 150 χιλιάδες ECU, ενώ προκειμένου για Τουριστική επιχείριση οδικών μεταφορών υπό την προϋπόθεση ότι από τις μισθώσεις - εκμισθώσεις των τουριστικών τους λεωφορείων ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται στο ίδιο κατά το ανωτέρω ποσό και για το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

γ. Τα ως άνω αποδεικνύονται με την υποβολή στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού βεβαίωσης της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία εμφαίνεται ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών, που αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα των τουριστικών λεωφορείων τους ή προκειμένου περί τουριστικών γραφείων εναλλακτικά το σύνολο των τουριστικών τους πράξεων.

 

δ. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να αναστέλλεται επ' αόριστον ή για ορισμένο χρονικό διάστημα η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία νέων ειδικών τουριστικών λεωφορείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996), με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και το παράβολο και το ανταποδοτικό τέλος για την καταχώριση του στο Μητρώο του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του συνόλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.