Νόμος 2446/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης χορηγείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε:

 

Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)
Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών όπως αυτές ορίστηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. α. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου χορηγείται στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

έχει χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας της επιχείρησης τουριστικού γραφείου ή Τουριστικής επιχείρισης οδικών μεταφορών από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά νόμο διαδικασία και
έχει υποβληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού η άδεια οδικού μεταφορέα, κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 586/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988).

 

β. Η χορήγηση της έγκρισης προκειμένου για τουριστικά γραφεία επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών από το πραγματοποιηθέν έργο του συνόλου των δραστηριοτήτων τους ή επί μέρους των τουριστικών λεωφορείων τους έχει ανέλθει κατά προηγούμενο λογιστικό έτος σε ποσό δραχμών που αντιστοιχεί σε 150 χιλιάδες ECU, ενώ προκειμένου για Τουριστική επιχείριση οδικών μεταφορών υπό την προϋπόθεση ότι από τις μισθώσεις - εκμισθώσεις των τουριστικών τους λεωφορείων ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται στο ίδιο κατά το ανωτέρω ποσό και για το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

γ. Τα ως άνω αποδεικνύονται με την υποβολή στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού βεβαίωσης της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία εμφαίνεται ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών, που αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα των τουριστικών λεωφορείων τους ή προκειμένου περί τουριστικών γραφείων εναλλακτικά το σύνολο των τουριστικών τους πράξεων.

 

δ. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να αναστέλλεται επ' αόριστον ή για ορισμένο χρονικό διάστημα η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία νέων ειδικών τουριστικών λεωφορείων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.