Νόμος 711/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ' αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευμένης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών ως εξής:

 

α. Μεταφορά προσώπων στα πλαίσια οργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, αθλητικών - πολιτιστικών - κοινωνικών εκδηλώσεων.

 

β. Μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές εντός και εκτός της χώρας.

 

γ. Μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς και συνοριακούς σταθμούς.

 

δ. Μεταφορά στρατιωτών από και προς τα στρατόπεδα, εφόσον αυτά δεν εξυπηρετούνται από τακτική γραμμή του οικείου ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ.

 

ε. Μεταφορά μετ' επιστροφής εργαζομένων στους τόπους εργασίας.

 

στ. Μεταφορά λουομένων.

 

ζ. Μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών.

 

η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006), με το άρθρο 29 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), παράγραφος 3 της υποπαραγράφου Α.3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015)

 

2. α. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατ' εξαίρεση τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ τα οποία κατά την προηγούμενη, προ της ισχύος του παρόντος νόμου, διετία εκτελούσαν μεταφορές λουομένων, διατηρούν το δικαίωμα αυτό μόνο ως προς τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Η εκτέλεση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά λουομένων από τα ως άνω ή άλλα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ απαγορεύεται.

 

β. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ' εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και με αφετηρία το νομό της έδρας τους.

 

γ. Στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μεταφορά μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να πραγματοποιείται και από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ.

 

δ. Οι κατά τ' ανωτέρω εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου για την ανάθεση του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων στ', ζ', και η' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ή σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ, επιτρέπονται μόνο μετά τη διενέργεια δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

3. Με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού επιτρέπεται η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λ.π. και από τα οικεία ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ, και μόνο εντός του νόμου ή σε όμορους νομούς και για δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, ύστερα από γνώμη επιτροπής, αποτελούμενης από εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και από εκπρόσωπο των Ομοσπονδιών ΚΤΕΛ και Τουριστικών Λεωφορείων αντιστοίχως, που διαπιστώνει ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων. Με όμοια απόφαση των αυτών Γενικών Γραμματέων καθορίζεται η συγκρότηση, ο τρόπος λειτουργίας, η αναπλήρωση των μελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της προαναφερόμενης επιτροπής.

 

4. Το μεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών. Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς και η μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών των περιπτώσεων β' και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση 8)α της υποπαραγράφου ΣΤ14 της παραγράφου ΣΤ του πρώτου άρθρου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

5. Όταν το μεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται για λογαριασμό τουριστικού γραφείου από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, συνάπτεται ειδική προς τούτο έγγραφη σύμβαση, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατόν να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβατικού έργου έναντι των επιβατών ο μεν νομιμοποιούμενος προς μεταφορά επιχειρηματίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηματίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση 8)β της υποπαραγράφου ΣΤ14 της παραγράφου ΣΤ του πρώτου άρθρου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

6. Επιτρέπεται η εκ μέρους τουριστικών γραφείων και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών ολική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων από άλλο γραφείο τουρισμού ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών.

 

7. Τα ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία δημόσιας χρήσης δεν επιτρέπεται να εκτελούν μεταφορικό έργο που απαγορεύεται από διεθνείς, κυρωμένες με νόμο, συμβάσεις.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εξειδικεύουν το περιεχόμενο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την υποπερίπτωση 8)γ της υποπαραγράφου ΣΤ14 της παραγράφου ΣΤ του πρώτου άρθρου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.