Νόμος 4254/14 - Άρθρο st

Παράγραφος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.1: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου - Ρυθμίσεις φαρμάκων και φαρμακείων

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 36

 

1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το νόμο [Ν] 5607/1932 (ΦΕΚ 300/Α/1932), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια.}

 

β. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 328/1976 (ΦΕΚ 128/Α/1976) καταργείται.

 

γ. Το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 5607/1932 (ΦΕΚ 300/Α/1932) καταργείται.

 

2. Το άρθρο 8 του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/1991) καταργείται.

 

3. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών.}

 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Επιτρέπεται η μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δημόσιων νοσοκομείων και σε απόσταση έως 100 m εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις 2 οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 καταργείται.

 

6. Το άρθρο 8, η παράγραφος 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 5607/1932 καταργούνται.

 

7. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 88/2004 (ΦΕΚ 68/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η φαρμακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόμενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιματισμό, ψυκτικούς χώρους και είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Επιτρέπεται η λειτουργία υποστηρικτικού αποθηκευτικού χώρου σε διαφορετικό και ανεξάρτητο κτήριο, ευρισκόμενο εντός της ίδιας περιφέρειας και υποκείμενο στις ίδιες προδιαγραφές που ορίζονται για τον κύριο χώρο.}

 

β. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Το φαρμακοπωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος και είναι χώρος κυρίας χρήσεως.}

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 88/2004 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

8. α. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973) περί τιμολόγησης και ανώτατων τιμών δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινομούνται, με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ).

 

β. Για όσα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι τιμές δεν αυξάνονται έως και την 31-12-2016.

 

γ. Τα νέα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, θα διατίθενται στις ίδιες ή κατώτερες τιμές με αυτές των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, ενώ αυτά με δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά, τιμολογούνται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Για υπάρχοντα φάρμακα του θετικού ή αρνητικού καταλόγου που θα χαρακτηριστούν αρμοδίως από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ισχύουν στη συνέχεια οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων έως την 31-12-2016.

 

δ. Οι περιορισμοί στις εκπτώσεις, καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ ή ΟΤC).

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ως προς τη διάθεση και την τιμολόγηση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

 

στ. Κάθε αντίθετη διάταξη με την παρούσα υποπαράγραφο και ειδικότερα οι διατάξεις περί ανώτατης χονδρικής τιμής, ανώτατης λιανικής τιμής, καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα, περί τιμολόγησης γενοσήμων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον καθορισμό ή μεταβολή τιμής, η τιμολόγηση φαρμάκων αναφοράς, οι χορηγούμενες πιστώσεις, οι περιορισμοί στις εκπτώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ ή ΟΤC).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 97 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

9. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 5607/1932 καταργούνται.

 

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ποσοστά κέρδους και ανώτατα όρια αυτών της παρούσης παραγράφου δεν αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ ή ΟΤC).}

 

11. α. H περίπτωση α' της παραγράφου 1 και η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 325/5851/ΓΠ/2014 (ΦΕΚ 88/Β/2014) Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων (ΦΕΚ 1446/Β/2014) καταργούνται.

 

β. H περίπτωση α' της παραγράφου 1 και η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης οίκοθεν ΓΥ/3457/2014 (ΦΕΚ 64/Β/2014) Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων καταργούνται.

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β' της παρούσας παραγράφου, η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε αδειούχο φαρμακοποιό. Το διευρυμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη και δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται ή να συμπίπτει με αυτό των εφημεριών, όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο.

 

β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρμακοποιός επιθυμεί να τηρήσει διευρυμένο ωράριο και το φαρμακείο να περιλαμβάνεται στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αναφορικά με το διευρυμένο αυτό ωράριο, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να δηλώσει το διευρυμένο ωράριο στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20η Μαΐου και την 20η Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργεί το φαρμακείο κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα.

 

Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β' θα πρέπει να συμπίπτει κατ' ελάχιστον με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β' επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες κυρώσεις.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.}

 

13. Οι περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης Α6/4171/1987 (ΦΕΚ 361/Β/1987) καταργούνται.

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης Υ3/ 3211/2000 Διαιτητικά τρόφιμα για ιατρικούς σκοπούς (ΦΕΚ 1185/Β/2000) καταργείται.

 

15. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπουργικής απόφασης οίκοθεν ΓΠ/103499/2013 μπορούν να διατίθενται και εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

 

16. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Β4 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)/127858/2004 (ΦΕΚ 284/Β/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή.}

 

17. Η υπουργική απόφαση ΔΥΓ3/109282/2011 (ΦΕΚ 2251/Β/2011) καταργείται

 

18. α. Στην παράγραφο Η.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) με τίτλο Άρση περιορισμών στη διάθεση προϊόντων καπνού προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο νόμο 3730/2008.}

 

β. Η οίκοθεν εγκύκλιος ΔΥΓ6/ΓΠ/82881/2013 Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.2: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου - Ρυθμίσεις υγρών καυσίμων

 

1. α. Επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει έγγραφη σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο, εφόσον κατά τη συγκεκριμένη διακίνηση το βυτιοφόρο δεν φέρει παραπλανητικό ως προς την προέλευση σήμα.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 116 της υπουργικής απόφασης Α2-861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) καταργείται.

 

2. α. Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων από:

 

i) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων.

 

ii) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, με ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

 

β. Κάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει και άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων, επιτρέπεται να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών με άδεια κατηγορίας Α', Διυλιστήρια και εισαγωγές εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών, καθώς και να τα διαθέτει σε κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

 

Κάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους επιτρέπεται να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση είτε από κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους είτε από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών με άδεια κατηγορίας Α' είτε και από Διυλιστήρια.

 

γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 της υπουργικής απόφασης Α2-861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά μόνο σε κατόχους Άδειας Εμπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας, ο οποίος προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας Διύλισης, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας της παραγράφου 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ούτε φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού.}

 

4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (Φορτηγό Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης), ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας, εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο του πρατηρίου του το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία είναι μέλη.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή απόφαση του άρθρου 4 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Β/2013) καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας, εφόσον έχουν εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών σε αυτούς.}

 

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' της παραγράφου 3 και γ' κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας και εφόσον είναι εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών.}

 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούται σε ομαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα με την άδειά του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις παρόντος νόμου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Όσοι κατέχουν άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α' είτε από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές, εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν τέτοιους χώρους είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α' και από διυλιστήρια. Η έγγραφη σύμβαση προμήθειας που συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών από τη σύναψή της και στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής - λιανικής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 όπως ισχύει.}

 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 καταργείται.

 

9. Τα εδάφια τέταρτο και επόμενα της παραγράφου 1)β του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β/2005), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπουργικής απόφασης Δ2/Α/19843/2011 (ΦΕΚ 2191/Β/2011), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, μπορούν να πωλούν μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται να συνάπτουν έγγραφη σύμβαση προμήθειας η οποία υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών από τη σύναψή της και στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι ως άνω πωλητές υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.}

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του νόμου 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται η χονδρική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων και του υγραερίου κίνησης, η οποία διαμορφώνεται ελεύθερα από τα μέρη ύστερα από διαπραγμάτευση.}

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.3: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου - Ρυθμίσεις Περιπτέρων

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 13, 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971) και το προεδρικό διάταγμα 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α/2009).

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

4. Το άρθρο 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

6. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

7. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 23 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 και οι υπουργικές αποφάσεις Π33-16881/2011 (ΦΕΚ 1351/Β/2011) και 121427/1988 (ΦΕΚ 882/Β/1988).

 

9. Το άρθρο 24 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971.

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α/2008).

 

13. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 και οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3648/2008.

 

14. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3648/2008.

 

15. H κοινή υπουργική απόφαση 5671/1487/1984 (ΦΕΚ 549/Β/1984).

 

16. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με την υποπαράγραφο ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.4: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου - Ρυθμίσεις Διάθεσης Βιβλίων

 

1. α. Οι παράγραφοι 3)α - 3)δ του άρθρου 1 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία στην Ελλάδα ή εισάγει λογοτεχνικά βιβλία που τυπώνονται στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημερώνει για την τιμή και τις πρόσθετες παροχές όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.

 

Λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδοτικό οίκο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαριασμό του εκδοτικού οίκου, υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής.

 

Απαγορεύεται η διάθεση λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι μικρότερη του 90% της τιμής αυτής. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 km από την έδρα του εκδότη του διατιθέμενου λογοτεχνικού βιβλίου, η διάθεσή του μπορεί να γίνεται σε τιμή που υπερβαίνει έως 5% την καθορισμένη από τον εκδότη τιμής διάθεσής του στο κοινό.

 

Απαγορεύεται η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του λογοτεχνικού βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τον εκδότη, καθώς και η διαφήμισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.

 

Ως λογοτεχνικό βιβλίο θεωρείται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου κάθε λογοτεχνικό έργο, όπως διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, ποίημα, δοκίμιο, κριτικό δοκίμιο, θεατρικό έργο, ταξιδιωτικό έργο, βιογραφία, παιδικό έργο, η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα αντίστοιχων έργων και κάθε άλλο έργο που θεωρείται ως λογοτεχνικό κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993). Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, και το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).

 

β. Ο εκδότης μπορεί να ανακαθορίζει την τιμή διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτήν οφείλει να ενημερώσει για την τιμή αυτή όσους προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.

 

Όσοι προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα λογοτεχνικού βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο κοινό, υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιμή που δεν υπερβαίνει τη νέα τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ούτε είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει δεκαπέντε ημέρες από τότε που έλαβε γνώση του ανακαθορισμού εκείνος που διαθέτει τα βιβλία στο κοινό.

 

Όταν ο εκδότης του λογοτεχνικού βιβλίου ανακαθορίζει την τιμή διάθεσής του σε ύψος χαμηλότερο της τιμής που είχε αρχικά καθοριστεί, οφείλει μετά από επιλογή αυτών που έχουν προμηθευτεί αντίτυπα για διάθεσή τους στο κοινό είτε να τους καταβάλει ως αποζημίωση τη διαφορά ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα τιμή επί τον αριθμό των αντιτύπων που ο δικαιούχος της αποζημίωσης έχει προμηθευτεί, αλλά δεν έχει διαθέσει ακόμα στο κοινό είτε να δεχθεί την επιστροφή των αντιτύπων, που δεν έχουν ακόμα διατεθεί στο κοινό στην τιμή με την οποία έγινε η προμήθεια των αντιτύπων.

 

γ. Δεν θεωρείται υπέρβαση της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό η αμοιβή για συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.

 

δ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα λογοτεχνικά βιβλία που επανεκδίδονται αναμορφωμένα ή μη από τον προηγούμενο εκδότη τους ή από άλλον και γενικώς για κάθε νέα έκδοση του βιβλίου, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό της. Ως έκδοση νοείται η εκτύπωση, με οποιονδήποτε τρόπο, αντιτύπων του βιβλίου. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό όταν έχει παρέλθει διετία από την πρώτη έκδοσή τους ούτε η τιμή διάθεσης στο κοινό μεταχειρισμένων και ελαττωματικών λογοτεχνικών βιβλίων.}

 

β. Η παράγραφος 3)ζ του άρθρου 1 του νόμου 2557/1997 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ4.1 καταργήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

2. α. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για περισσότερες της μίας εκθέσεις βιβλίου κατ' έτος, ο φορέας υποβάλλει αίτηση στο κατά τόπο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου 3377/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το αντικείμενό τους είναι συναφές με το περιεχόμενο των βιβλίων. Επίσης, επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους χώρους από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών.}

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.5: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου - Λοιπές Ρυθμίσεις

 

1. α. Στο άρθρο 16 του νόμου 4177/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται 3 τουριστικές περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για 1 έτος η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο φορέας παρακολούθησης της δράσης για την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.}

 

β. Η απόφαση της προηγούμενης υποπερίπτωσης εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. α. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του νόμου 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, τις συνέπειες παράβασής του και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.}

 

β. Μετά τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013), οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 εδάφιο πρώτο και 6 του άρθρου 15 του νόμου 4177/2013 καταργούνται.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Α4/1863/2005 Καταστήματα Stock και Outlet (ΦΕΚ 1985/Β/2005) καταργείται.

 

4. Μετά τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013), οι παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 98 της υπουργικής απόφασης Α2/861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) καταργούνται.

 

5. Τα άρθρα 7)γ και 7)δ του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) καταργούνται.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) καταργείται.

 

7. α. Το άρθρο 4 και το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της υπ' αριθμόν 1233/1991 και 172/1992 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου περί συστήματος καταχώρισης απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού, η οποία εγκρίθηκε με την ταυτάριθμη κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 277/Β/1992), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργούνται.

 

β. Η υπουργική απόφαση 3000182/6/1994 (ΦΕΚ 40/Β/1994) περί καταβολής παραβόλου για την καταχώριση απορρυπαντικών καταργείται.

 

γ. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 84 της υπουργικής απόφασης Α2/861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) καταργείται.

 

δ. Η τρίτη περίπτωση (παύλα) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/2006) καταργείται.

 

8. α. Η περίπτωση ι' του Πίνακα 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 137 της υπουργικής απόφασης Α2/861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) καταργείται.

 

β. Το άρθρο 16 του νόμου 3377/2005 καταργείται.

 

γ. Η υπουργική απόφαση Α2/96/2007 (ΦΕΚ 55/Β/2007) καταργείται.

 

9. Τα άρθρα 12 και 13 του νόμου [Ν] 802/1978 (ΦΕΚ 121/Α/1978) καταργούνται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.6: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων - Αρτοποιητική νομοθεσία

 

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Συμπληρωματικά, στα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται συνήθως ανά τεμάχιο αναγράφεται και η τιμή ανά τεμάχιο. Όλα τα προϊόντα των προηγούμενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.}

 

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του νόμου 3526/2007 καταργούνται.

 

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, επιτρέπεται από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4, τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.}

 

3. α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το νόμο 3526/2007 έως τις 31-03-2017. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση.

 

3. β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του νόμου 3526/2007 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ6.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

4. Το άρθρο 16 του νόμου 3526/2007 καταργείται.

 

5. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 296/1969 (ΦΕΚ 194/Α/1969) καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.7: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων - Ρυθμίσεις κώδικα τροφίμων και ποτών

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της υπουργικής απόφασης 1100/1987 (ΦΕΚ 788/Β/1987) Κώδικας Τροφίμων και Ποτών.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ' αριθμόν 753/1989 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 611/Β/1989).

 

3. α. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) τροποποιούνται ως εξής:

 

{β) Επιπλέον, για τα δείγματα τα οποία εξετάζονται στις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο κύριος του είδους ή αυτός από τον οποίο αγόρασε το είδος τρίτος, μπορεί να υποβάλει έφεση στη δειγματίσασα αρχή, κατά του αποτελέσματος της πρώτης εξέτασης, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 11 προθεσμίας. Η κατ' έφεση εξέταση εκτελείται από άλλο χημικό του Γενικού Χημείου του Κράτους, με δυνατότητα παράστασης εκπροσώπου του ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σχετικά με τις κατ' έφεση εξετάσεις. Ο εκπρόσωπος του ενδιαφερομένου μπορεί να είναι Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Κτηνίατρος ή Γεωπόνος ή Βιολόγος ή Τεχνολόγος Τροφίμων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Οινολόγος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ανάλογα με το είδος της εργαστηριακής εξέτασης, κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σχετικά με τις κατ' έφεση εξετάσεις. Η αίτηση για έφεση διαβιβάζεται από τη δειγματίσασα αρχή στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, συνοδευόμενη από διπλότυπο είσπραξης παραβόλου, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προκειμένου περί ευαλλοίωτων τροφίμων, οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εξέταση του δεύτερου (κατ' έφεση) δείγματος, εκτός αν ρητά αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ότι ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί έφεση, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο οικείο άρθρο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

γ) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει:

 

γ)α) διαφορά αποτελέσματος ή γνωμάτευσης μεταξύ της πρώτης και της κατ' έφεση εξέτασης στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή

γ)β) διαφωνία του ως άνω οριζόμενου εκπροσώπου του ενδιαφερομένου με το αποτέλεσμα ή τη γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους,

 

αποφαίνεται το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο περί της κανονικότητας του δείγματος, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τις κατ' έφεση εξετάσεις, με την επιφύλαξη ειδικών αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.}

 

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης 1100/1987 Κώδικας Τροφίμων και Ποτών καταργείται.

 

4. Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Καλών Πρακτικών, με τον οποίο ρυθμίζεται ο ορισμός τροφίμων και ποτών με ιδιαίτερη σύνθεση που προωθεί την παραγωγή του τροφίμου ή ποτού με παραδοσιακή μέθοδο, ο τρόπος παραγωγής και η επεξεργασία τους, η συσκευασία τους, ο τρόπος τήρησης και εφαρμογής του, ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης του Κώδικα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.8: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων - Ρυθμίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων

 

1. α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ' αριθμόν 302026/2004 (ΦΕΚ 1688/Β/2004) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 341263/2008 (ΦΕΚ 2402/Β/2008), όπως ισχύει, καταργείται.

 

2. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του από [ΒΔ] 02-05-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 89/Α/1959), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 430/1981 (ΦΕΚ 115/Α/1981), το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/1988 (ΦΕΚ 46/Α/1988) και το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/1999 (ΦΕΚ 115/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α) Ως παστεριωμένο γάλα νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 °C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 °C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 °C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις παστεριωμένο και γάλα, η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

 

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη γάλα ημέρας.

 

β) Ως γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 °C έως +127 °C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 °C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 °C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.

 

Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις γάλα και υψηλής θερμικής επεξεργασίας, η ημερομηνία επεξεργασίας, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

 

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης παστεριωμένο. Το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό σημείο από το παστεριωμένο γάλα σε όλα τα σημεία διάθεσης.

 

β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούμενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 248/1914 (ΦΕΚ 110/Α/1914) καταργούνται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.9: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων - Λοιπές διατάξεις

 

1. α. Μεταξύ του παρασκευαστήριου κρέατος και του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός εργασιών (μόνιμος ή προσωρινός χωροταξικός διαχωρισμός ή χρονικός διαχωρισμός) υπό την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών.

 

β. Τα παρασκευαστήρια κρέατος επιτρέπεται να παράγουν παρασκευάσματα κρέατος.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας παρασκευαστήριου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων και ορίζονται οι παραγόμενες ποσότητες και κάθε σχετικό θέμα.

 

δ. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου μόνου της υπουργικής απόφασης 306272/2008 (ΦΕΚ 1483/Β/2008) καταργούνται. Κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση 306272/2008.

 

2. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, μπορεί, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, να διακινείται σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση 323902/2009 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου (ΦΕΚ 2026/Β/2009).

 

3. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 4035/1960 (ΦΕΚ 15/Α/1960) καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 1)α της υπουργικής απόφασης 1733/1974 (ΦΕΚ 329/Β/1974) καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.10: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών - Διακίνηση τσιμέντου

 

1. α. Η διακίνηση τσιμέντων στη Χώρα διέπεται από τις ρυθμίσεις της παρούσας υποπαραγράφου. Ως διακίνηση νοείται η αγορά, η εισαγωγή, η μεταφορά, η παραλαβή και η αποθήκευση των τσιμέντων είτε για εμπορικούς σκοπούς είτε και για ιδία χρήση.

 

β. Η διακίνηση στη Χώρα χύδην τσιμέντων τα οποία είτε παράγονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται από άλλους φορείς εκτός των παραγωγών τους είτε παράγονται σε τρίτες χώρες, πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Διανομής Τσιμέντων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Ως διακίνηση χύδην τσιμέντων νοείται και η διακίνηση σε σφραγισμένους από τον παραγωγό μεγασάκους (big bags) εφόσον οι τελευταίοι, σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της διακίνησης μέχρι τον τελικό χρήστη, αποσυσκευάζονται ή / και επανασυσκευάζονται.

 

γ. Η διακίνηση στη Χώρα χύδην τσιμέντων τα οποία παράγονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται από άλλους φορείς εκτός των παραγωγών τους, πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται Κέντρο Διανομής Τσιμέντου εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

γ)α. τα διακινούμενα προϊόντα προορίζονται είτε για ιδία χρήση είτε για την παραγωγή και εμπορία δομικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά με σήμανση CE,

 

γ)β. τα διακινούμενα προϊόντα μεταφέρονται μέσω σφραγισμένων μεταφορικών μέσων,

 

γ)γ. τα διακινούμενα προϊόντα παραλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται απευθείας από τον τελικό χρήστη (παραλήπτη) χωρίς να μεσολαβεί στάδιο ενδιάμεσης αποθήκευσης.

 

δ. Οι διακινητές χύδην τσιμέντου κατά τα παραπάνω υποχρεούνται να υποβάλουν κατά την είσοδο στη Χώρα των εν λόγω τσιμέντων στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπεύθυνη δήλωση ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την απαίτηση διακίνησης μέσω Κέντρου Διανομής Τσιμέντων.

 

2. α. Τα Κέντρα Διανομής Τσιμέντων υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, όπως εκάστοτε ισχύει, για τη διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας, της ταυτότητας, της σήμανσης συμμόρφωσης CE και της καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση του πιστοποιημένου από τον παραγωγό χύδην τσιμέντων. Επίσης, τα σιλό αποθήκευσης και τα Κέντρα Διανομής πρέπει να έχουν χωρητικότητα ικανή, ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή, για κάθε τύπο ξεχωριστά, του συνόλου των διακινούμενων ποσοτήτων με το ίδιο μεταφορικό μέσο των παραλαμβανόμενων από τον παραγωγό χύδην τσιμέντων. Τα τσιμέντα πρέπει να αποθηκεύονται αμέσως μετά την παραλαβή τους. Κάθε σιλό αποθήκευσης πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.5.3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2.

 

β. Οι φορείς που ιδρύουν και λειτουργούν τα Κέντρα Διανομής Τσιμέντων είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ποιότητας, της ταυτότητας, της σύνθεσης, των ιδιοτήτων, των μηχανικών αντοχών και της συμμόρφωσης των ήδη πιστοποιημένων από τον παραγωγό τσιμέντων που αποθηκεύονται σε αυτά ή διακινούνται μέσω αυτών, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης της σήμανσης συμμόρφωσης CE.

 

γ. Η συμμόρφωση των Κέντρων Διανομής Τσιμέντων με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου βεβαιώνεται με τη χορήγηση πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος έχει εγκριθεί για το πεδίο δραστηριότητας του Κανονισμού 305/2011 και του προεδρικού διατάγματος 334/1994 και για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1971, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης οίκοθεν 3354/91/2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001). Ο παραπάνω Φορέας Πιστοποίησης διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης των τσιμέντων με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1972, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

δ. Το Πιστοποιητικό της παραπάνω υποπερίπτωσης γ' μπορεί να ανακληθεί εφόσον διαπιστωθεί από το Φορέα Πιστοποίησης ότι δεν εφαρμόζονται από το ελεγχόμενο Κέντρο Διανομής Τσιμέντων τα απαιτούμενα μέτρα, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και γενικότερα δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Ο Φορέας Πιστοποίησης κοινοποιεί την απόφαση ανάκλησης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έκδοσή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ10.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

3. α. Η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διανομής Τσιμέντων διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), όπως ισχύει μετά το νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) - Β' Μέρος Απλοποίηση της Αδειοδότησης Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων.

 

β. Για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διανομής Τσιμέντων απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του νόμου 3982/2011 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

γ. Το Πιστοποιητικό της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωσης 2 της παρούσας υποπαραγράφου ΣΤ.10 αποτελεί δικαιολογητικό για τη λειτουργία, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, Κέντρου Διανομής Τσιμέντων.

 

δ. Η μη συμμόρφωση του Κέντρου Διανομής Τσιμέντων με τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης 3 επισύρουν τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 29 του νόμου 3982/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ10.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 162 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

4. Το διακινούμενο και διατιθέμενο τσιμέντο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζεται όπως οι προδιαγραφές αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και να συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά και τελωνειακά έγγραφα κατά περίπτωση, καθώς και εκείνα που προσδιορίζονται στους υφιστάμενους κανόνες διακίνησης εμπορίας και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ). Εφόσον το τσιμέντο διακινείται και διατίθεται συσκευασμένο, η συσκευασία του θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE.

 

5. α. Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου τόσο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών όσο και του ελέγχου της συμμόρφωσης του προϊόντος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, τόσο στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Διανομής Τσιμέντων όσο και στις εγκαταστάσεις στις οποίες διακινείται τσιμέντο σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις β' και γ' της περίπτωσης 1 της παρούσας. Οι φορείς των παραπάνω εγκαταστάσεων υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα εποπτείας αγοράς κάθε σχετικό με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους στοιχείο που θα τους ζητηθεί.

 

β. Με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ε' της περίπτωσης 3, στους διακινητές τσιμέντου που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 334/1994. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περιπτώσεις υποτροπής, αν πρόκειται για φορείς Κέντρων Διανομής Τσιμέντων επιβάλλεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης Συμμόρφωσης.

 

γ. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης Συμμόρφωσης επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιβολής προστίμου και διοικητικών κυρώσεων της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης Συμμόρφωσης οι παραβάτες έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ10.5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 162 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

6. Υφιστάμενα Κέντρα Διανομής Τσιμέντων που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν νόμιμα οφείλουν, έως την 31-01-2019, να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος και να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Κέντρου Διανομής Τσιμέντων της παρούσας υποπαραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ10.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 162 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο. Η υπουργική απόφαση 21720/241/2003 (ΦΕΚ 1731/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπουργικής απόφασης 1135/42/2009 (ΦΕΚ 263/Β/2009), καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.11: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών - Εμπορία ασφάλτου

 

Οι προϋποθέσεις περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ') κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 καταργούνται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.12: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών - Ρυθμίσεις λατομείων / ορυχείων

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε 15 έτη και, σε περίπτωση που η σύμβαση μίσθωσης ή η άδεια εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, η άδεια λειτουργίας επεκτείνεται αυτομάτως και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση μίσθωσης ή η άδεια λειτουργίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ12.1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 1428/1984 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Το δελτίο δραστηριότητας δεν απαιτείται να περιλαμβάνει στοιχεία για την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων.}

 

β. Το στοιχείο 7 της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της υπουργικής απόφασης 9373/27/1984 (ΦΕΚ 736/Β/1984) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ12.2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση τις ποσότητες των αδρανών υλικών που πωλούνται κάθε έτος και υπολογίζονται από τα τιμολόγια πωλήσεως που υποβάλλει ο μισθωτής μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες - τιμές) σε συνδυασμό με τοπογραφική επιμέτρηση των ποσοτήτων του εξορυχθέντος πετρώματος ή με άλλη πρόσφορη μέθοδο, όπως έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης, διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τα υποβαλλόμενα στους πρωτοβάθμιους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους του άρθρου 19, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ12.3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι περιορισμοί περί κατώτατων και ανώτατων ορίων ενιαίας έκτασης των λατομείων μαρμάρων προκειμένου να χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως, με την εξαίρεση του ανώτατου ορίου ενιαίας έκτασης 100.000 m2, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μόνο στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων με μίσθωση δια απευθείας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11, παράγραφοι 1)α και 2, 17 παράγραφος 3 και 18 του προεδρικού διατάγματος 285/1979 (ΦΕΚ 83/Α/1979).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ12.4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 285/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο Περιφερειάρχης, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση περί της έγκρισης ή μη της μίσθωσης δια απευθείας σύμβασης της αιτούμενης λατομικής έκτασης, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Βιομηχανίας, η οποία γνωμοδοτεί για τη συνδρομή των προϋποθέσεων μίσθωσης απευθείας σύμβασης και τους περιληφθησόμενους στη σύμβαση όρους του άρθρου 5 του παρόντος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ12.5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

6. Το στοιχείο 7 της περίπτωσης Α' και το στοιχείο 7 της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977) καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ12.6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

7. Η παράγραφος 12.1.1.3 του άρθρου 12 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 1997, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση Δ14/19164/1997 (ΦΕΚ 315/Β/1997) καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.13: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού - Τουριστικές εγκαταστάσεις

 

1. α. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 14/2007 (ΦΕΚ 10/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου επιτρέπεται σε ενιαίο γήπεδο κείμενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά προστατευόμενων περιοχών, το οποίο είναι προσβάσιμο με τα μέσα μεταφοράς.}

 

β. Οι παράγραφοι 1)β και 5 του άρθρου 3, το στοιχείο 1)α της παραγράφου I' του άρθρου 4 και το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 14/2007 καταργούνται.

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2.2. και η περίπτωση γ' της παραγράφου 2.3. του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 12061/2007 Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 1393/Β/2004) καταργούνται.

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 2356/1995 Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας (ΦΕΚ 986/Β/1995) καταργείται.

 

4. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στην κοινή υπουργική απόφαση 23908/1991 Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 208/Β/1990) έγκριση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου.

 

β. Τα εδάφια 2.2.3 και 3.1.3 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 23908/1991 καταργούνται.

 

5. α. Η ίδρυση θεματικών πάρκων γίνεται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχειακά καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή των καταλυμάτων επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως αυτές που ισχύουν για την περιοχή, όπως ρυθμίσεις για τη χρήση γης, χωροταξικοί, πολεοδομικοί ή άλλοι περιορισμοί.

 

Είναι δυνατόν η συνδυασμένη χρήση να επιτραπεί με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων στις περιοχές επιρροής τους, καθώς και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μεμονωμένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται μετά από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υπό την προϋπόθεση ότι η κλίμακα του έργου και η χρήση δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα εγκεκριμένα χωρικά σχέδια, με άλλες προωθούμενες ή επιδιωκόμενες χρήσεις και με την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 και οι παράγραφοι 3 και 7 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 16793/2009 Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 1393/Β/2004) καταργούνται.

 

6. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου, που προβλέπεται στην υπ' αριθμόν 530992/1987 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και αφορά τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), παρέχεται εάν συντρέχουν οι περιοριστικά περιγραφόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις.

 

7. Το άρθρο 155 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) καταργείται.

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α' και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) καταργούνται.

 

9. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Τ/6888/2003 Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων (ΦΕΚ 959/Β/2003) καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.14: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού - Τουριστικές μεταφορές

 

1. α. Το στοιχείο α' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 καταργείται.

 

β. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) και το άρθρο 87 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, με οδηγό, με τουριστικά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.}

 

2. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) και το άρθρο 87 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας 6 ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευόμενης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.}

 

3. α. Η παράγραφος ι)ε' του άρθρου μόνου της κοινής υπουργικής απόφασης 537154/188/1994 Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης δικύκλων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (ΦΕΚ 899/Β/1993) καταργείται.

 

β. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης 16598/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 16598/2010 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc άνευ οδηγού (ΦΕΚ 2189/Β/2010) καταργείται.

 

5. α. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc άνευ οδηγού δύνανται να εκμισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 48145/2327/2003 (ΦΕΚ 1207/Β/2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δήμου, που εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να ορίζεται ανώτατο ποσοστό των οχημάτων του προηγούμενου εδαφίου επί της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης, που δύνανται να εκμισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc άνευ οδηγού, ιδίως για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των 3 μηνών παρέλθει άπρακτη, η εκάστοτε επιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθμό των εκμισθούμενων τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων της. Η απόφαση του οικείου Δήμου δύναται να τροποποιείται αιτιολογημένα ετησίως.

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της με αριθμό 16598/2010 (ΦΕΚ 2189/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως ισχύει, καταργείται.

 

γ. Η παρούσα περίπτωση τίθεται σε ισχύ 6 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

6. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή μεταγενέστερη.}

 

β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 711/1977 καταργείται.

 

7. α. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης α)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της υπουργικής απόφασης 14340/2011 (ΦΕΚ 2537/Β/2011) που απαιτείται για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης υποβάλλεται από Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή ύψους 1.000 € για τα πρώτα δέκα οχήματα της επιχείρησης και 100 € για κάθε ένα από τα επόμενα πέραν του παραπάνω αριθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης αυτής.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου μόνου της υπουργικής απόφασης 14340/2011 (ΦΕΚ 284/Α/2011), όπως ισχύει, καταργείται.

 

γ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν θέσει σε κυκλοφορία 6 ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 6.000 € σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α)γ' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου μόνου της υπουργικής απόφασης 14340/2011, όπως ισχύει, υποχρεούνται να τη συμπληρώσουν ανάλογα, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρούσα υποπαράγραφο εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, με την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχημάτων για τα οποία δεν έχει κατατεθεί η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ).

 

8. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977) αντικαθίσταται εξής:

 

{4. Το μεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών. Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς και η μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών των περιπτώσεων β' και ζ' της παραγράφου 1 του παρόντος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 711/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Όταν το μεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται για λογαριασμό τουριστικού γραφείου από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, συνάπτεται ειδική προς τούτο έγγραφη σύμβαση, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατόν να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβατικού έργου έναντι των επιβατών ο μεν νομιμοποιούμενος προς μεταφορά επιχειρηματίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηματίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας.}

 

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νόμου 711/1977 καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.15: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού - Γνωστοποιήσεις και θεωρήσεις τιμών και τιμοκαταλόγων

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του νόμου 3498/2006 καταργείται.

 

3. α. Το άρθρο 37 του νόμου 3498/2006 και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, για τις Ελάχιστες Τιμές Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών και Επαύλεων, καταργούνται.

 

β. Η απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 515237/2012 (ΦΕΚ 1391/Β/2012) Θεώρηση τιμών Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών και Επαύλεων καταργείται.

 

4. Το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979) καταργείται.

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 2868/2004 Κανονισμός Ορειβατικών Καταφυγίων (ΦΕΚ 398/Β/2004) καταργούνται.

 

6. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 31Α του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι Ειδικοί Κανονισμοί των τουριστικών λιμένων καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 31Α του νόμου 2160/1993, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης Τ/9803/2003 (ΦΕΚ 1323/Β/2003) και κάθε διάταξη που αναφέρεται σε υποχρέωση έγκρισης ή γνωστοποίησης τιμολογίων για τις παρεχόμενες στους τουριστικούς λιμένες υπηρεσίες καταργούνται.

 

7. Η παράγραφος 15 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) καταργείται.

 

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993, όπως ισχύει, καταργείται.

 

9. Κάθε διάταξη στην οποία προβλέπεται υποχρέωση παρόχων ξενοδοχειακών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες διαμονής τουριστών ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, σε προηγούμενη έγκριση, γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή ενημέρωση περί των τιμών τους καταργείται.

 

10. Οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 της παρούσας υποπαραγράφου τίθενται σε ισχύ την 01-01-2015.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.16: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού - Τουριστικοί λιμένες

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 158 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συμπλήρωση, έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώμη της πιο πάνω Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου αυτού.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

 

Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τροποποίηση αυτής, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση και λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993 καταργείται.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 καταργείται.

 

4. α. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 δεν έχει εφαρμογή ως προς την εταιρία Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 καταργείται.

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου 3498/2006 καταργείται.

 

δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 166 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.17: Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού - Λοιπές διατάξεις

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η κοινή υπουργική απόφαση 59/2010 Καθορισμός του ύψους της εισφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3872/2010 (ΦΕΚ 1766/Β/2010) καταργείται.

 

2. Ο νόμος [Ν] 3185/1955 (ΦΕΚ 91/Α/1955) καταργείται.

 

3. Το από [ΠΔ] 12-05-1923 προεδρικό διάταγμα καταργείται.

 

4. α. Τα άρθρα 11, 14, 15 και 16 της απόφασης Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 503007/1976 (ΦΕΚ 166/Β/1976), που κυρώθηκαν με το άρθρο 8 του νόμου 1652/1986, καταργούνται.

 

β. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 436/1961 Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως Τουριστικών (ΦΕΚ 111/Α/1961) καταργείται, με εξαίρεση τις παραγράφους β', ε' και στ' του άρθρου 1 αυτού.

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος για όλους τους παραχωρησιούχους ή μισθωτές ιαματικών πηγών, οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως τοπικής ή τουριστικής σημασίας πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3498/2006, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του παραχωρησιούχου και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή αναπτυξιακές εταιρείες αυτών.

 

6. Στην παράγραφο Η' του άρθρου 173 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ' του άρθρου 173 του παρόντος για την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και την προστασία από το θόρυβο καταλαμβάνουν όλες τις υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις. Υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν νομίμως με τους όρους και περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ' του άρθρου 173 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν έχει συμμορφωθεί με αυτές.}

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του από [ΒΔ] 13-04-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 105/Α/1955), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 2160/1993 και από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στις ανώνυμες εταιρίες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του.}

 

8. α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) καταργείται.

 

β. Η παρούσα περίπτωση δεν καταλαμβάνει όσους κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή στο άρθρο 10 του νόμου 4002/2011.

 

9. Η υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης είναι δυνατόν να αφορά μέχρι ποσοστού 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητας των τουριστικών καταλυμάτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους μορφή. Στο υπόλοιπο ποσοστό της δυναμικότητάς τους θα ισχύει το σύνηθες για την κάθε λειτουργική μορφή καθεστώς λειτουργίας και εκμετάλλευσης. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 393/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976).

 

Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-service). Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια δημόσια οικονομικής υπηρεσία και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη περίπτωση, στη θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία δημόσια οικονομικής υπηρεσία.}

 

11. Τα άρθρα 1 έως 6, το άρθρο 8, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 και το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 431/1937 καταργούνται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.18: Ρυθμίσεις οριζόντιου χαρακτήρα - αδειοδοτήσεις

 

1. Μετά την 01-01-2015, οπότε και καθίσταται προαιρετική η εγγραφή της επιχείρησης σε επιμελητήριο σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας των επιμελητηρίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στο επιμελητήριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο β του άρθρου 100 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής είναι δυνατή με τη μεταφορά της μίας από αυτές στη θέση της άλλης.}

 

3. Το άρθρο 21 του νόμου 3325/2005 καταργείται.

 

4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εμπορευματικό Κέντρο είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, διαρθρωμένων υπηρεσιών και υποδομών διαφορετικών μέσων μεταφοράς, που ιδρύεται και λειτουργεί σε περιοχή, όπου επιτρέπονται δραστηριότητες για εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών.}

 

β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 και η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 3333/2005 καταργούνται.

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφόσον αποδεδειγμένα βρίσκονται σε λειτουργία η οποία βεβαιώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.}

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.19: Ρυθμίσεις οριζόντιου χαρακτήρα - Μεταφορές

 

1. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τον νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσματα για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, καθώς και η ύπαρξη των χωρισμάτων αναγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

 

2. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.}

 

β. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010 καταργούνται.

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ε' της εγκυκλίου Β1/8535/980/2012 καταργείται.

 

3. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968 (ΦΕΚ 294/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) και την παράγραφο 17 του άρθρου 13 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Γ' της υπουργικής απόφασης Α2/29542/5347/1991 καταργείται.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.20: Εφαρμογή εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 9, οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β του νόμου 2362/1995, δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

για την ανάθεση και εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεών τους, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη ή / και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση.}

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου 4155/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 01-07-2014.

 

3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 01-10-2014.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του παρόντος, η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από την 01-01-2015.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές με χρήση του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 7 του παρόντος.}

 

5. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν αναδρομικά από 01-01-2014. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που διενεργήθηκαν χωρίς χρήση του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κατά το διάστημα από 01-01-2014 έως τη δημοσίευση του παρόντος και οι πράξεις των αναθετουσών αρχών που εκδόθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο αυτών ή για την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συμβάσεων δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.21: Ενσωμάτων Οδηγίας 2011/7 για την καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

 

Η υποπαράγραφος Ζ.10 του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποπαράγραφος Ζ.10: Διαδικασίες είσπραξης για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις

 

(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)

 

1. Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής που αφορούν μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, δικάζονται κατ' εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντομότερη, κατά το δυνατόν, δικάσιμο. Ο εκτελεστός τίτλος επί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεσή τους.

 

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν περιλαμβάνονται οι προθεσμίες κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων και οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο πιστωτής.

 

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1896/2006.

 

3. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους σε όλους του πιστωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.}

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.22: Εξαιρέσεις από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 και επόμενα του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.

 

Υποπαράγραφος ΣΤ.23: Προσόντα επαγγελματικών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

1. α. Στο άρθρο 2 του νόμου 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Μηχανική: η δραστηριότητα που πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την επεξεργασία υλικών, δομών, μηχανισμών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγμάτωση ενός επιθυμητού αντικειμενικού στόχου.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επαγγελματικές Δραστηριότητες: είναι οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής, στις διάφορες επί μέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες:

 

α) εκπόνησης των μελετών που έχουν ως αντικείμενο τη σχεδίαση της ασφαλούς λειτουργίας πάσης φύσεως εξοπλισμού, κύριου ή βοηθητικού, συστατικού ή παραρτήματος, μιας εγκατάστασης,

β) επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω μελετών,

γ) υλοποίησης της εγκατάστασης,

δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης,

ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της,

στ) χειρισμού εξοπλισμού της εγκατάστασης,

ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και

η) πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων.

 

Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.}

 

2. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Κατηγορίες που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 4 του παρόντος αναφορικά με τις κατωτέρω αναφερόμενες εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις αφορούν:

 

α)α) εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες,

β)β) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων,

γ)γ) εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου,

δ)δ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού,

ε)ε) εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και πάσης φύσεως λέβητες,

στ)στ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,

ζ)ζ) μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμός,

η)η) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού,

θ)θ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,

ι)ι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών και

ι)α)ι)α) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η μνεία των παραπάνω κατηγοριών α' και β' είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.}

 

3. α. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Αν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και αυτό μπορεί να διαπιστώνεται αντικειμενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 11.

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να τίθενται περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών, των οποίων η σχεδίαση παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα (σύνθετα προβλήματα μηχανικής τα οποία δεν έχουν προφανή λύση, δηλαδή δεν μπορούν να επιλυθούν με ήδη αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες ή διαδικασίες ή πρότυπα ποιότητας ή πρωτόκολλα ενεργειών ή συγκεκριμένους κώδικες, αλλά απαιτούν πρωτοτυπία στην ανάλυση) ή η λειτουργία τους παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρισμένων επιστημονικών μελετών.

 

Τα προεδρικά διατάγματα του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10, η οποία λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και προβλέπουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις απόκτησης άδειας για την άσκηση των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισμό μηχανημάτων έργου ή για την καύση πυροτεχνημάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου.}

 

β. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παρέχεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προθεσμία 4 μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου για την κατάθεση στην Επιτροπή του άρθρου 10 του νόμου 3982/2011 σχετικής γνωμοδότησης και προθεσμία 2 μηνών από τη λήψη της γνωμοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για υποβολή της εισήγησής της.

 

γ. Η κατά τα προεδρικά διατάγματα 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012), 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012), 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012), 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/2012), 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/2013) και 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013) χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α/1934) επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα μαζί με τα διπλώματα ή πτυχία που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της προηγούμενης παραγράφου και τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδρομή των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4Α καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 6422/1934, που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α', β', δ' και η' της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά το μέρος που αφορούν τα θέματα αυτά.}

 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων 2, 3 και 4 της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011, όπως τροποποιείται με την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου, η ισχύς των ρυθμίσεων που εισάγονται με την παρούσα υποπαράγραφο αρχίζει από 01-01-2015.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.