Προεδρικό διάταγμα 108/13

ΠΔ 108/2013: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 108/2013: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα, (ΦΕΚ 141/Α/2013), 12-06-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 - 16 του νόμου 3982/2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παράγραφοι 1 - 6 του νόμου [Ν] 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/2012), ιδίως δε το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου αυτού.

 

2. Το νόμο 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΦΕΚ 63/Α/2010).

 

3. Το νόμο 6422/1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (ΦΕΚ 412/Α/1934) και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 5 και 6 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 6422/1934 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λ.π. και του υπ' αριθμόν [Ν] 878/1946 αναγκαστικού νόμου περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κ.λ.π. ως και διατάξεων τινών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών (ΦΕΚ 249/Α/1949) και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του νόμου 3982/2011, το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του νόμου 3982/2011, το δε άρθρο 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949.

 

4. Το νόμο 4062/2012 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (ΦΕΚ 70/Α/2012), ιδίως δε το άρθρο 24 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3879/2010 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/1989) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 189/1995 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 99/Α/1995).

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

10. Την 30376/Δ106 721/05-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 2094/Β/2012).

 

11. Την υπ' αριθμόν 34240/06-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 15378/19-07-2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β/2012).

 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

13. Τις 188/2012 και 134/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Μέρος 1: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Ειδικότητες και Βαθμίδες

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

 

Μέρος 2: Διατάξεις για την Α' Ειδικότητα

 

Άρθρο 4: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

Άρθρο 5: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

Μέρος 3: Διατάξεις για την Γ' Ειδικότητα

 

Άρθρο 6: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

Άρθρο 7: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

Μέρος 4: Διατάξεις για την Δ' Ειδικότητα

 

Άρθρο 8: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

Άρθρο 9: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

Μέρος 5: Διατάξεις για όλες τις ειδικότητες

 

Άρθρο 10: Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών

Άρθρο 11: Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

Άρθρο 12: Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

Άρθρο 13: Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών

Άρθρο 14: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων

Άρθρο 15: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Λοιπές διατάξεις

 

Μέρος 6: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 17: Μεταβατικές Διατάξεις για τους Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου

Άρθρο 18: Μεταβατικές Διατάξεις για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους

Άρθρο 19: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 20

 

Παράρτημα Α: Υπόδειγμα Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Παράρτημα Δ: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Παράρτημα Ζ: Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων

Παράρτημα Η: Πίνακας - Προϋπηρεσία

 

Άρθρο 21

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-06-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.