Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο pa

Παράρτημα Α: Υπόδειγμα Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Τόπος) __________ (Ημερομηνία) __________

 

Προς

την __________

 

Ο Κάτωθι Υπογεγραμμένος

 

Α. Προσωπικά στοιχεία:

 

1. Επώνυμο __________

2. Όνομα __________

3. Πατρώνυμο __________

4. Ιθαγένεια __________

5. Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου __________

6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου __________

7. Κάτοχος του τίτλου σπουδών __________

 

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

1. Διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης / μόνιμης διαμονής (διαγράφεται ανάλογα)

 

Νομός __________ Δήμος __________

Οδός __________ Αριθμός __________ ΤΚ __________

 

2. Τηλέφωνο (σταθερό / κινητό) __________ Φαξ __________

 

3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου __________

 

Γ. Αναγγέλλω την έναρξη (διαγράφεται ανάλογα): Α) του συνόλου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκώ, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3982/2011 ή Β) των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγματα: __________

 

Δ. Αναγγέλλω την πρόθεση έναρξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του __________

 

Ε. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε:

 

1. Άδεια (π.χ. αρχική, αντικατάσταση υφιστάμενης, αίτηση επανεξέτασης) __________ / Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (διαγράφεται ανάλογα).

 

2. Επαγγελματική δραστηριότητα: __________

 

3. Ειδικότητα και βαθμίδα __________

 

ΣΤ. Στοιχεία υπάρχουσας άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας (όπου εφαρμόζεται)

Εκδούσα αρχή __________ Αριθμός __________ Ημερομηνία __________

 

Ζ. Παρατηρήσεις

__________

 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

Δικαιολογητικό

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Δυο πρόσφατες φωτογραφίες

 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 

Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του

 

Παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011

 

Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση

 

Απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 με συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

 

Αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας των διπλωματούχων μηχανικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

Λοιπά δικαιολογητικά

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.