Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Μεταβατικές Διατάξεις για τους Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Γ' Ειδικότητας συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στο χειρισμό μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

 

1.1. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα που αφορούν στα μηχανήματα προβολής κινηματογραφικών ταινιών, εκτελούνται ως ακολούθως:

 

(α) Ο τεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει το χειρισμό και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των μηχανημάτων προβολής, των συσκευών ήχου καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση, την συντήρησή τους υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του αδειούχου χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

 

(β) Ο αρχιτεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη την παρακολούθηση και συντήρηση των ανωτέρω εξοπλισμών.

 

1.2. Η διαδικασία, οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και η απαιτούμενη προϋπηρεσία για τη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων αναγγελίας / αδειών είναι η ακόλουθη:

 

1.2.1 Οι κάτοχοι:

 

(Ι) (α) πτυχίου των Επαγγελματικών Σχολών ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, (β) πτυχίου των Επαγγελματικών Λυκείων ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, ή

 

(ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Δ, καθώς και πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παραρτήματος Δ, ή

 

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχος με τίτλους της ανωτέρω περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ' Ειδικότητας με αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.

 

1.2.2 Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 3.1, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία 6 μηνών, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του.

 

1.3 Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών

 

Οι κάτοχοι άδειας χειριστή κινηματογραφικών ταινιών αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

2. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Α' Ειδικότητας συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου.

 

2.1 Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου ασκούνται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θεάτρου, ο οποίος αναλαμβάνει την διαμόρφωση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του θεάτρου, την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των συσκευών ήχου και φωτισμού, των μηχανημάτων προβολής, όταν υπάρχουν, καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση και την συντήρησή τους. Επίσης, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζεται ως μισθωτός, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

2.2 Οι κάτοχοι βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης Ομάδας της Α' Ειδικότητας, οι οποίοι απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε θεατρική επιχείρηση αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου με αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του ενδιαφερομένου με θεατρική επιχείρηση, από την οποία να προκύπτει ότι προσελήφθη και εργάζεται ως ηλεκτρολόγος.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του.

(ε) Τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις αναγγελίας ή άδειες, τις οποίες και καταθέτουν στην υπηρεσία.

 

2.3 Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών

 

Η άδεια του ηλεκτρολόγου θεάτρου αντικαθίσταται από βεβαίωση αναγγελίας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

2.4 Ανάκτηση αδειών

 

Τα αναφερόμενα πρόσωπα στην παράγραφο 2.2, μετά από τη λήξη της σχέσης εργασίας τους, υποβάλλουν αίτηση και τα αντίστοιχα παράβολα, προκειμένου να επανακτήσουν την κατατεθείσα άδεια / βεβαίωση αναγγελίας.

 

Ο κάτοχος της άδειας αυτής υπόκειται στην υποχρέωση ενημέρωσης του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων και υποβολής στοιχείων προϋπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο θα καταργηθεί στις 31-12-2004 με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.