Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7, 9 και 10 άδειες και βεβαιώσεις αναγγελίας είναι αόριστης διάρκειας.

 

2. Οι επαγγελματίες πλην των εργαζομένων του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 17, καθώς και του άρθρου 5 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 Β, του άρθρου 7 παράγραφος 1, του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 περίπτωση Β, του άρθρου 10 παράγραφος 1 περιπτώσεις (Α), (Β) και (Δ) και του άρθρου 17 παράγραφος 1.2.1 για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε 8 χρόνια, κατ' επιλογή τους, είτε να ενημερώνουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του νόμου 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβαίνουν στις οριζόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του νόμου 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παράγραφος 4 του νόμου 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

 

3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέξει την ενημέρωση μέσω του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία: (α) στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών για τον μισθωτό και τον ελεύθερο επαγγελματία γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, δηλαδή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.

 

4. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας. Η προβλεπόμενη ενημέρωση στο Ενιαίο Μητρώο Προσώπων ή η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία των παραπάνω στοιχείων γίνεται εντός 6 μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ζ του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται ή υποβάλλονται, καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή / και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε.

 

5. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη υποβολής ή προσκόμισης των παραπάνω στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3982/2011.

 

6. Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στα άρθρα 5, 7 και 9 αδείας, μεσολαβήσει ουσιώδης αλλαγή της εξεταστέας ύλης ή του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων, με την έκδοση αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 7 του νόμου 3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη, κατά τα προηγούμενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που παρέχεται από φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου 3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, με υποβολή αίτησης και καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

 

7. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.