Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο pz

Παράρτημα Ζ: Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Διαδικασία τυχαίας επιλογής παρόχων

 

1. Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε ειδικό κατάλογο που ετοιμάζει η αδειοδοτούσα αρχή.

 

2. Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω παράγραφο 5

 

3. Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.

 

4. Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται.

 

5. Για παράδειγμα, εάν στον ειδικό κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500 Πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από το 1 έως το 500, γίνεται ως εξής:

 

5.1 Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Excel, ορίζεται ως μορφή των κελιών της στήλης Α: αριθμός με μηδέν δεκαδικά ψηφία.

5.2 Η τιμή του κελιού Α1 ορίζεται ως: =RAND()*499+1

5.3 Η ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του: Επεξεργασία / Συμπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα κελιά Α2 έως Α5.

5.4 Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 500.

 

ΙΙ. Διαδικασία επιλογής παρόχων για τον έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών

 

Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων και για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, ως ακολούθως:

 

1. Η αδειοδοτούσα αρχή στο τέλος κάθε μήνα ετοιμάζει ειδικό κατάλογο στον οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι προς έλεγχο πάροχοι. Ο ειδικός κατάλογος διαιρείται σε τρεις ενότητες:

 

1.1 Στην ενότητα α περιλαμβάνεται το σύνολο των παρόχων που δεν έχουν προβεί στην ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Προσώπων ή στην αποστολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.

 

1.2 Στην ενότητα β περιλαμβάνεται το σύνολο των παρόχων που δεν τεκμηριώνουν ότι ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο, όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13.

 

1.3 Στην ενότητα γ επιλέγονται πάροχοι που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις 1.1 και 1.2, μέσω της διαδικασίας τυχαίας επιλογής της παραγράφου Ι.

 

2. Ο ανωτέρω ειδικός κατάλογος επικυρώνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.