Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι:

 

(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, (β) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Αυτοματισμών ή

 

(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Δ, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήματος Δ, αντίστοιχης ειδικότητας, ή

 

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ),

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011.

 

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Α. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι Δ' Ειδικότητας: (α) εάν είναι κάτοχοι των ως άνω διπλωμάτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους στην Δ' Ειδικότητα, (β) εάν είναι κάτοχοι των ως άνω πτυχίων Επαγγελματικής Σχολής ή Επαγγελματικού Λυκείου, αφού αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία στην Δ' ειδικότητα, (γ) εάν είναι κάτοχοι ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), αφού αποκτήσουν την αντίστοιχη προϋπηρεσία και δ) Κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Δ, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της του Παραρτήματος Δ, αντίστοιχης ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την απαιτούμενη προϋπηρεσία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

(γ) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Β. Οι κάτοχοι (Ι) πτυχίου ΙΕΚ Τεχνικός Ανελκυστήρων ή (ΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών της περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, με αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, διετή προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις Δ' Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ' Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

4. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, προϋπηρεσία 36 μηνών σε εγκαταστάσεις της Δ' Ειδικότητας, 24 μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, και εξ αυτών, 8 μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ' Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

5. Οι κάτοχοι άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν από την έκδοση της άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, προϋπηρεσία 12 μηνών σε εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, εκ των οποίων οι 8 μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ' Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

6. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, προϋπηρεσία 36 μηνών 24 μήνες εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της Δ' ειδικότητας, και εξ αυτών, οι 8 μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ' Ειδικότητας, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

7. Οι κάτοχοι άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν, από την έκδοση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας, προϋπηρεσία 12 μηνών σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, εκ των οποίων οι 8 μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

8. Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ' Ειδικότητας, αφού αποκτήσουν από την έκδοση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ' Ειδικότητας, προϋπηρεσία 12 μηνών σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, εκ των οποίων οι 4 μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας της Δ' Ειδικότητας, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.