Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας του υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 με συνημμένο συμπληρωμένο πίνακα προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Η του παρόντος διατάγματος, με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας, με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του, (β) ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας απασχολήθηκε με σύμβαση έργου ή με εξαρτημένη εργασία και υπό την εποπτεία αδειούχου ή έχοντος το προς τούτο δικαίωμα, (γ) ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας είναι αληθή και (δ) ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1 έως και 1.7 του παρόντος.

 

Ο εποπτεύων μπορεί να είναι, είτε ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου.

 

Ο ενδιαφερόμενος καθώς και η επιχείρηση που απασχόλησε τον ενδιαφερόμενο οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα:

 

1.1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε του παρόντος διατάγματος, χορηγούμενες από την επιχείρηση απασχολήσεώς του, συνυπογραφόμενη από τον εποπτεύοντα, κάτοχο αδείας ή βεβαίωσης αναγγελίας, δηλαδή το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος.

 

1.2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου.

 

1.3. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β) θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.

 

1.4. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι αναφερόμενες στην ανωτέρω παράγραφο 1.2 καταστάσεις εργαζομένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα.

 

1.5. Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β) αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

 

1.6. Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης.

 

1.7. Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση.

 

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στη διάθεσή του το ανωτέρω δικαιολογητικό 1.1 και η επιχείρηση τα δικαιολογητικά 1.2 έως και 1.7.

 

2. Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 με συνημμένο συμπληρωμένο πίνακα προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Η του παρόντος διατάγματος, με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του, (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας εποπτεύοντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς το τούτο δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας, (δ) ότι όσα αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα προϋπηρεσίας είναι αληθή και (ε) ότι διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 του παρόντος.

 

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόλησή του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής:

 

2.1. Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.

 

2.2. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο ή κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου.

 

2.3. Βεβαιώσεις απασχόλησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε του παρόντος διατάγματος, συνυπογραφόμενη από τον εποπτεύοντα, κάτοχο αδείας ή βεβαίωσης αναγγελίας, δηλαδή το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος.

 

2.4. Αντίγραφα υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.

 

3. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Ι του Παραρτήματος Ζ του παρόντος, το αληθές του περιεχομένου των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων. Ειδικότερα, προβαίνει σε έλεγχο:

 

(α) κατ' ελάχιστον του 20% των αιτήσεων χορήγησης άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ομάδας της Α' Ειδικότητας, του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ' Ειδικότητας, του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας και του συντηρητή Δ' Ειδικότητας,

 

(β) κατ' ελάχιστον του 10% των αιτήσεων χορήγησης άδειας εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας και του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α' και Δ' Ειδικότητας.

 

Η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

 

Τα ως άνω ποσοστά καθώς και η στρογγυλοποίηση εφαρμόζονται ανά διακριτή βαθμίδα της κάθε ειδικότητας. Επιπρόσθετα, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε ελέγχους για την επαλήθευση του περιεχομένου των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων ύστερα από καταγγελία. Η υπηρεσία κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, επαληθεύει το αληθές του περιεχομένου αυτών χρησιμοποιώντας κατά προτεραιότητα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της ή τα οποία μπορούν να αναζητηθούν υπηρεσιακά εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας, όπου ο εργοδότης ανήκει στην κατηγορία επιχειρήσεων όπου κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να επαληθεύονται τόσο τα προβλεπόμενα όρια ισχύος και τάσης, όσο και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο τα δικαιολογητικά / έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 και τα οποία αποδεικνύουν το περιεχόμενο των δηλώσεών του.

 

4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναγράφουν τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου, την ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του και δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη δημόσια αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης, όπου φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει αντίστοιχα άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας.

 

5. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, δύναται να αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.

 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 38/2010, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

 

7. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια, ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.

 

8. Για τη δηλούμενη προϋπηρεσία, πλην της περίπτωσης των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

 

9. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 7, 9, 10 και 17 προϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή / και κατάρτιση ή / και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου 3982/2011.

 

10. Οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δημόσιας αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του νόμου 3982/2011 αντίστοιχα.

 

11. Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.

 

12. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου στοιχεία του πίνακα προϋπηρεσίας, καταχωρούνται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Ο εν λόγω πίνακας συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του ενδιαφερομένου.

 

13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρμόδια εξεταστική επιτροπή στην Περιφέρεια του ενδιαφερομένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν, από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.