Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο pe

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Ημερομηνία)

Προς: Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας

 

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

 

Ο __________1 βεβαιώνω ότι ο __________2 εργάστηκε στην επιχείρηση __________3 ως __________4 σε εργασίες __________5 σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις __________6 ειδικότητας και συγκεκριμένα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις __________7 ισχύος __________8 και τάσης __________9 κατά το χρονικό διάστημα __________10 με __________11        υπό την εποπτεία του __________12 ο οποίος είναι κάτοχος __________13.

 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας.

 

Ο Βεβαιών και Δηλών

__________

(Υπογραφή)

 

Ο Εποπτεύων

__________

(Υπογραφή)

 

1 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης

2 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου

3 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης

4 Είδος και Αριθμός Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αριθμός αδείας του ενδιαφερομένου

5 Είδος επαγγελματικής δραστηριότητας (υλοποίηση εγκαταστάσεων, επισκευή, συντήρηση)

6 Η ειδικότητα των εγκαταστάσεων

7 Περιγραφή του είδους της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάσει του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος

8 Ισχύς της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

9 Τάση υπό την οποία λειτουργεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

10 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση ή ως ελεύθερος επαγγελματίας,

11 Τύπος απασχόλησης (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου ή ως ελεύθερος επαγγελματίας)

12 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος

13 Είδος και Αριθμός Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αριθμός αδείας του εποπτεύοντος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.