Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Ειδικότητες και Βαθμίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

 

1. α) Ειδικότητα: εξειδίκευση, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτοτελές τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων.

 

β) Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

 

2. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι η υλοποίηση της εγκατάστασης καθώς και η επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (περιπτώσεις γ και ε του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 3982/2011,

όπως ισχύει).

 

3. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες διακρίνονται σε τρεις ειδικότητες:

 

(3.1) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α' Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται:

 

(3.1.1) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α) υποπεριπτώσεις ε)ε) και στ)στ) του νόμου 3982/2011 και ιδίως αυτές που ασκούνται, κατά την έννοια του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:

 

(3.1.1.1) στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

(3.1.1.2) στα κτήρια εμπορικής χρήσης.

(3.1.1.3) στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού.

(3.1.1.4) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

(3.1.1.5) στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων (3.1.1.1) μέχρι (3.1.1.4).

(3.1.1.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης.

(3.1.1.7) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκαταστάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες προσωρινές εγκαταστάσεις.

(3.1.1.8) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.

 

Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (3.1.1.1) έως και (3.1.1.8) περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια.

 

Οι δραστηριότητες της περίπτωσης (3.1.1) της Α' Ειδικότητας νοούνται και ως ειδικότητες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 παράγραφος Α') του από [ΠΔ] 12-09-1935 προεδρικού διατάγματος Περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας (ΦΕΚ 421/Α/1935), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 14-10-1937 βασιλικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΠΔ] 12-09-1935 προεδρικού διατάγματος περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας (ΦΕΚ 429/Α/1937).

 

(3.1.2) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α) υποπεριπτώσεις α)α), β)β), γ)γ), ζ)ζ), η)η), θ)θ), ι)ι), ι)α)ι)α) του νόμου 3982/2011.

 

Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.2) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. Γ') του από [ΠΔ] 12-09-1935 προεδρικού διατάγματος, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 14-10-1937 βασιλικό διάταγμα.

 

(3.1.3) σε εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α) υποπερίπτωση δ)δ) του νόμου 3982/2011, δηλαδή σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.3) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παράγραφο ΣΤ') του από [ΠΔ] 12-09-1935 προεδρικού διατάγματος, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 14-10-1937 βασιλικό διάταγμα.

 

Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις των περιπτώσεων (3.1.1), (3.1.2) και (3.1.3) περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους. Στις δραστηριότητες του παρόντος δεν περιλαμβάνονται η επισκευή και η συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των ως άνω ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 

(3.2) Οι εγκαταστάσεις της Α' Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως:

 

(3.2.1) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος μέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης - γης.

 

(3.2.2) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας, οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

(α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW.

 

(3.2.3) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

(3.2.3.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 KW.

 

(3.2.3.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 250 KW.

 

(3.2.4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

(3.2.4.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW και μικρότερη των 600 KW.

 

(3.2.4.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW.

 

(3.2.5) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

(3.2.5.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW, ή

(δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 KW.

 

(3.2.5.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

(β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

(γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW.

 

(3.2.5.3) Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας.

 

Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεγαλύτερης από 250 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την συντήρηση της λειτουργίας τους.

 

(3.3) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ' Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές.

 

(3.4) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ' Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, ως εξής:

 

(3.4.1) Ως εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν Φ.9.2/32803/1308/20-08-1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), όπως αυτή ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 1995/16/ΕΕ.

 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους.

 

(3.4.2) Ως εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας ορίζονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς:

(3.4.2.1) ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων,

(3.4.2.2) ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα,

(3.4.2.3) κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο,

(3.4.2.4) ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς,

(3.4.2.5) ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λεκανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλουμινίου,

(3.4.2.6) πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες,

(3.4.2.7) ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 m και ανυψωτήρες οχημάτων, τράπεζες ανύψωσης,

(3.4.2.8) ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών.

 

4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις εξής βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα:

 

(4.1) Α' Ειδικότητα:

(4.1.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.

(4.1.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος.

(4.1.3) 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας.

(4.1.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας.

(4.1.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας.

(4.1.6) 6η Βαθμίδα : Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

 

Εντός της Α' Ειδικότητας συστήνεται και η δραστηριότητα του Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια βαθμίδα.

 

(4.2) Γ' Ειδικότητα:

(4.2.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.

(4.2.2) 2η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

 

(4.3) Δ' Ειδικότητα:

(4.3.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.

(4.3.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος.

(4.3.3) 3η Βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος.

(4.3.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας.

(4.3.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας.

 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.