Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος Περί συμπληρώσεως διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/1936), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του από [ΒΔ] 19-03-1938 βασιλικού διατάγματος Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ' Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων) (ΦΕΚ 112/Α/1938), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του από [ΒΔ] 19-03-1938 βασιλικού διατάγματος Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας (ΦΕΚ 113/Α/1938), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 581/1968 Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου (ΦΕΚ 193/Α/1968) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, εξακολουθούν να ισχύουν, οι κάτοχοί τους ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και αντικαθίστανται με τις άδειες Α' Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 4, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας του παρόντος.

 

Ομοίως, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από [ΒΔ] 25-05-1938 βασιλικού διατάγματος Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ' Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς (ΦΕΚ 224/Α/1938), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ' Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5. Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη και του ηλεκτροτεχνίτη αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

2. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι μικρότερο ή ίσο των έξι μηνών, αντικαθίστανται, με τις άδειες Α', Γ' και Δ' Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις των κατωτέρω παραγράφων 4 και 5 σε διάστημα 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος. Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που όπως αυτό καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011,

 

(β) βεβαίωση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα δύο ετών, από τον οικείο εργοδότη, ή

 

(γ) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, στην οποία για κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και η ημερομηνία έκδοσής του.

 

3. Με επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων 4 και 5, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 ή 2 και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα 5 έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αναλόγως, προσκομίσει αίτηση, παράβολο το οποίο είναι διπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 εάν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει το ένα έτος, και τετραπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2, εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ένα έτος αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών, και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας 2 ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει το άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση.

 

4. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:

 

4.1 Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Α' Ειδικότητας, του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Γ' Ειδικότητας, του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ' Ειδικότητας, του ηλεκτροτεχνίτη Α' Ειδικότητας, του ηλεκτροτεχνίτη Γ' Ειδικότητας και του ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ' Ειδικότητας αντικαθίσταται με βεβαίωση αναγγελίας, που παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

4.2 Ο αρχιτεχνίτης Γ' Ειδικότητας, ο αρχιτεχνίτης ΣΤ' Ειδικότητας, ο εργοδηγός Γ' Ειδικότητας και ο εργοδηγός ΣΤ' Ειδικότητας αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας.

 

4.3 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Α' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Γ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Α' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Α' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας Γ' Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Γ' Ειδικότητας, και ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α' Ειδικότητας.

 

4.4 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας Α' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών της Γ' Ειδικότητας.

 

4.5 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 4ης κατηγορίας ΣΤ' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α' Ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

5. Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του από [ΒΔ] 25-05-1938 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ' Ειδικότητας του παρόντος ως ακολούθως:

 

α) Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη Δ' Ειδικότητας και του ηλεκτροτεχνίτη Δ' Ειδικότητας αντικαθίσταται με βεβαίωση αναγγελίας, που παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

β) Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας Δ' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ' Ειδικότητας.

 

γ) Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ' Ειδικότητας αποκτά την άδεια του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ' Ειδικότητας.

 

6. Η προϋπηρεσία που κατέχουν οι αδειούχοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση αδείας αρχιτεχνίτη ή εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 9.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.