Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μεταβατικές Διατάξεις για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υφιστάμενα δικαιώματα σε επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 2 παράγραφος 3 περιπτώσεις α), β), δ), η) του νόμου 3982/2011 που ασκούνται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 2 του παρόντος και προκύπτουν από άδειες εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή πτυχία που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4Α του νόμου 3982/2011.

 

2. Κατά την αντιστοίχιση των ως άνω υφιστάμενων αδειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας βεβαιώνει πάνω στο σώμα της νέας άδειας την διατήρηση των ως άνω υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων για 1 έτος, με την επιφύλαξη της ανανέωσης τους πέραν αυτού, σημειώνοντας το αντίστοιχο είδος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τα αντίστοιχα όρια ισχύος και τάσης και αντιστοίχως ενημερώνει την μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Τα εν λόγω επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν χωρίς την κατοχή άδειας ηλεκτρολόγου του παρόντος.

 

3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται για τα πτυχία Β' και Α' Τάξης των Υπομηχανικών Ηλεκτρολόγων που εκδίδονται δυνάμει του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 699/1971 Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών (ΦΕΚ 233/Α/1971), τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και να εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω βασιλικό διάταγμα για τις δραστηριότητες της εκπόνησης μελετών και της επίβλεψης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.