Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Καταργούμενες Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 17 του παρόντος παύει να ισχύει μετά τις 31-12-2014.

 

2. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 3982/2011, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις, στο βαθμό που αφορούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των περιπτώσεων γ) υλοποίηση της εγκατάστασης και ε) επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3982/2011:

 

(2.1) του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

(2.2) του από [ΒΔ] 04-11-1949 βασιλικού διατάγματος Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 23-02-1948 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 322/Α/1949),

 

(2.3) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 328/1963 Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου των προβλεπομένων υπό των από [ΒΔ] 13-02-1936 και [ΒΔ] 19-03-1938 βασιλικών διαταγμάτων (ΦΕΚ 85/Α/1963),

 

(2.4) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 407/1966 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των βασιλικών διαταγμάτων από [ΒΔ] 13-02-1936 περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από [ΒΔ] 19-03-1938 περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας από [ΒΔ] 21-04-1965, περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκηση επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου από [ΒΔ] 25-05-1958, περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δι' ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς (ΦΕΚ 105/Α/1966),

 

(2.5) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 766/1972 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως βασιλικών διαταγμάτων εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του νόμου 6422/1934 ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκηση επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 223/Α/1972),

 

(2.6) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 205/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως βασιλικών διαταγμάτων εκδοθέντων εις εκτέλεσιν του νόμου 6422/1934, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, αφορώντων εις την άσκηση επαγγέλματος ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 70/Α/1977),

 

(2.7) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1104/1977 Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος εκδοθέντος εις εκτέλεσιν του νόμου 6422/1934, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, αφορώντος εις την άσκηση επαγγέλματος ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 358/Α/1977),

 

(2.8) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των 1967/548/ΕΟΚ, 1969/81/ΕΟΚ, 1970/189/ΕΟΚ, 1971/ΕΟΚ, 1973/146/ΕΟΚ, 1975/409/ΕΟΚ, 1970/831/ΕΟΚ και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1976/907/ΕΟΚ, 1979/370/ΕΟΚ (ΦΕΚ 118/Α/1983),

 

(2.9) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 252/1988 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος, του από [ΒΔ] 19-03-1938 βασιλικού διατάγματος και του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 328/1963 περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 106/Α/1963),

 

(2.10) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 532/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α/1988) και του από [ΒΔ] 25-05-1938 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 224/Α/1938) περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 223/Α/1989),

 

(2.11) του προεδρικού διατάγματος 50/2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 50/Α/2003),

 

(2.12) του από [ΒΔ] 14-10-1937 βασιλικού διατάγματος, με εξαίρεση τις παραγράφους Β και Ε του άρθρου 1 και τα άρθρα 3 και 6,

 

(2.13) του από [ΒΔ] 19-03-1938 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 112/Α/1938), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

(2.14) του από [ΒΔ] 19-03-1938 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 113/Α/1938), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

(2.15) του από [ΒΔ] 22-11-1951 βασιλικού διατάγματος Περί τροποποιήσεως διαταγμάτων από [ΒΔ] 14-10-1937 περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από [ΒΔ] 19-03-1938 περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ΣΤ' Ειδικότητος από [ΒΔ] 04-11-1949 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 13-02-1948 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 307/Α/1951),

 

(2.16) του από [ΒΔ] 25-05-1938 βασιλικού διατάγματος,

 

(2.17) του από [ΠΔ] 15-10-1931 προεδρικού διατάγματος Περί χορηγίας αδειών δια την κατασκευήν και λειτουργία εν γένει ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων (ΦΕΚ 378/Α/1931),

 

(2.18) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 349/1960 Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από [ΒΔ] 11-11-1958 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του άρθρου 10 του από [ΒΔ] 25-05-1938 βασιλικού διατάγματος περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ' Ειδικότητος (ανελκυστήρων) (ΦΕΚ 76/Α/1960),

 

(2.19) του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 328/1965 Περί διατάξεών τινών αφορωσών εις την άσκηση επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 81/Α/1965),

 

(2.20) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 563/1965 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 27, 28 και 13 του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ως ταύτα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν υπό των άρθρων 1, 2, 3, και 4 του από [ΝΔ] 17-10-1964 νομοθετικού διατάγματος,

 

(2.21) του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 407/1966 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των βασιλικών διαταγμάτων από [ΒΔ] 13-02-1936 περί συμπληρώσεως διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από [ΒΔ] 19-03-1938 περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως, και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας από [ΒΔ] 21-04-1965, περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκηση επαγγέλματος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου από [ΒΔ] 25-05-1938, περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ' ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς (ΦΕΚ 105/Α/1966),

 

(2.22) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 581/1968 Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου (ΦΕΚ 193/Α/1968),

 

(2.23) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1087/1981 Περί συμπληρώσεως του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 581/1968 περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου (ΦΕΚ 264/Α/1981),

 

(2.24) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 699/1971,

 

(2.25) του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1104/1977 Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 13-02-1936 βασιλικού διατάγματος εκδοθέντος εις εκτέλεσιν του νόμου 6422/1934, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, αφορώντος εις την άσκηση επαγγέλματος ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ 358/Α/1977),

 

(2.26) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 256/1991 Χορήγηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου (ΦΕΚ 95/Α/1991),

 

(2.27) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Τεχνικός Ανελκυστήρων (ΦΕΚ 105/Α/2001),

 

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλο προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 6422/1934 ή άλλου νόμου, τα οποία ρυθμίζουν θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.