Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο pg

Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης συντάσσεται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα και περιέχει:

 

(α) Τα στοιχεία του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος προ τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώου), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.

(β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές.

(γ) Τα στοιχεία του μελετητή (όταν απαιτείται μελέτη)

(δ) Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η εγκατάσταση.

(ε) Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος διατάγματος

(στ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτηρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτήριο ή οικόπεδο.

(ζ) Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

(η) Τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής του. Εάν χρησιμοποιήθηκε συνεργείο πρέπει επίσης να αναφέρονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν στο έργο ως τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, ή εγκαταστάτες με τον αριθμό της βεβαίωσης αναγγελίας ή της επαγγελματικής τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν. Επιπλέον, για την περίπτωση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α' Ειδικότητας, πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν ως βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.